Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA FLUOXETINE KẾT HỢP VỚI OLANZAPINE TRÊN BỆNH NHÂN TRẦM CẢM

Lê Nguyễn Thụy Phương*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Rối loạn trầm cảm là một rối loạn khí sắc thường gặp, gây ảnh nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống người bệnh. Ngày nay, có rất nhiều phương pháp điều trị rối loạn trầm cảm. Ở Việt Nam, kết hợp fluoxetine và olanzapine thường được sự dụng trong điều trị trầm cảm nhưng chưa có nghiên cứu nào về hiệu quả và độ an toàn của kết hợp này trên bệnh nhân trầm cảm.

Mục tiêu: Khảo sát hiệu quả và độ an toàn của kết hợp fluoxetine-olanzapine trên bệnh nhân trầm cảm tại phòng khám Bệnh viện Tâm Thần Thành phố Hồ Chí Minh từ 20/09/2009 đến 20/10/2010,

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mở, tiền cứu, không so sánh trên 43 bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn trầm cảm nặng theo tiêu chuẩn DSM-IV-TR, điều trị với fluoxetine kết hợp olanzapine tại phòng khám Bệnh viện Tâm Thần Thành phố Hồ Chí Minh, theo dõi đáp ứng điều trị bằng thang HAM-D 17, tác dụng phụ của thuốc trong thời gian điều trị 4 tuần.

Kết quả: Điểm trung bình thang điểm HAM – D 17 cải thiện có ý nghĩa thống kê sau 1 tuần, 2 tuần và 4 tuần điều trị so với trước khi điều trị (lần lượt là 20,2; 15,9; 10,9 so với 32,5; p ≤ 0,001). Tỉ lệ đáp ứng ở tuần 2 so với tuần 1 có ý nghĩa thống kê (44% so với 27%; p < 0,05), tuần 4 so với tuần 2 không có ý nghĩa thống kê (54% so với 44%; p > 0,05) với mẫu dân số có ý định điều trị. Trung vị của thời gian để có đáp ứng điều trị là 28 ngày. Sự hồi phục bắt đầu tuần 2 và hồi phục đáng kể ở tuần 4 (5%; 33%; p < 0,001). Tác dụng phụ thường gặp là khô miệng, buồn ngủ, choáng váng. Sự thay đổi đường huyết, cholesterol toàn phần, LDL, HDL, triglyceride trước và sau 4 tuần điều trị không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Tỉ lệ chuyển cực trong thời gian điều trị 4 tuần là 5% (2/43). Không có trường hợp bệnh nhân tử vong, hạ huyết áp tư thế, QTc kéo dài.

Kết luận: Điều trị rối loạn trầm cảm với kết hợp fluoxetine-olanzapine cải thiện đáng kể hầu như các triệu chứng của trầm cảm trong tuần đầu. Tỉ lệ đáp ứng khá cao, sự hồi phục chủ yếu đạt được ở tuần thứ 4, Tỉ lệ chuyển cực là 5%. Tác dụng phụ thường gặp là khô miệng, buồn ngủ, choáng váng, không có bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào xảy ra cho bệnh nhân trong thời gian nghiên cứu.

Từ khóa: rối loạn trầm cảm, tiêu chuẩn DSM-IV-TR, thang HAM-D 17, đáp ứng điều trị, sự hồi phục

ABSTRACT :

Background and objective: Depressive disorder is a common mood disorder which influences patients’ life quality severely. There have been a lot of methods in treating depressive disorder. Combination of fluoxetine and olanzapine has been usually used in treating depressive disorder in Vietnam but there is no study about the efficacy and safety of the combination in patients with depression. So this study is to appraise the efficacy and safety of the combination of fluoxetine-olanzapine in patients with depression at outpatient clinic in Ho Chi Minh City Mental Hospital from 20/09/2009 to 20/10/2010.

Subjects and Methods: a prospective, open and non-comparative study design, in 43 patients diagnosed with major depressive disorder according to DSM-IV-TR criteria, treated with fluoxetine combination of olanzapine at outpatient clinic of Ho Chi Minh City Mental Hospital. Using HAM-D 17 scale to monitor treatment responses, side effects of the combination in the 4-week treatment period.

Results: The average score of HAMD-17 scale improved significantly after 1 week, 2 weeks and 4 weeks of treatment (respectively 20.2; 15,9; 10.9 vs 32.5 at the beginning, p ≤ 0.001). Response rates of intention to treat population at the week 2 compared to the week 1 was statistically significant (44% vs 27%, p < 0.05), but the week 4 compared to the week 2(54% vs 44%, p > 0.05). The median time to reach the response in treatment was 28 days. The recovery started at week 2 and a significant recovery appeared in week 4 (5% vs 33%, p <0.001). Common side effects are dry mouth feeling, drowsiness, dizziness. There were no statistically significant changes (p> 0.05) in glycemia, total cholesterol, LDL, HDL, triglycerides after 4-week treatment. The rate of polar transfer in the 4-week treatment period was 5% (2/43). No cases of death, postural hypotension, prolonged QTc.

Conclusion: Treatment of depressive disorders with the combination of fluoxetine and olanzapine significantly improved most of depressive symptoms after the first week. Response rate is high, the recovery is mainly achieved at week 4, The rate of polar transfer is 5%. Common side effects are dry mouth feeling, drowsiness, dizziness, without any serious incidents occurred during the study time.

Keywords: depressive disorder, DSM-IV-TR criteria, HAM-D 17 scale, responseof treatment, recovery

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF