Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỊ GIÁC BƯỚC ĐẦU CỦA 2 LOẠI KÍNH NHIỄU XẠ BA TIÊU CỰ

Nguyễn Ngọc Công*, Trần Anh Tuấn**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: So sánh hiệu quả thị giác sau khi phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể giữa hai loại kính nội nhãn 3 tiêu cự.

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, không ngẫu nhiên.

Phương pháp nghiên cứu: Phẫu thuật thủy tinh thể đặt 1 trong 2 loại kính nội nhãn ba tiêu cự AT LISA tri 839MP (Nhóm 1) hoặc FineVision Pod F (Nhóm 2). Sau đó theo dõi trong thời gian 3 tháng các biến số chính như thị lực nhìn xa (5m), nhìn trung gian (70cm), nhìn gần (40cm) không kính và có kính, khúc xạ tồn dư sau mổ, độ nhạy tương phản, các rối loạn thị giác như chói sáng, quầng sáng, lóe sáng và sự phụ thuộc kính gọng sau mổ và độ hài lòng của bệnh nhân.

Kết quả: Nhóm LISA tri có 17 mắt và nhóm FineVision có 16 mắt thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu được đưa vào nhóm nghiên cứu, sau thời gian theo dõi 3 tháng, kết quả như sau:Thị lực logMAR không chỉnh kính trung bình ở khoảng cách xa là 0,03 ± 0,08 (nhóm 1) và 0,07 ± 0,07 (nhóm 2) (p=0,110), khoảng cách trung gian là 0,11 ± 0,06 (nhóm 1) và 0,14 ± 0,05(nhóm 2) (p=0,245), khoảng cách gần là 0,06 ± 0,05 (nhóm 1) và 0,09 ± 0,04 (nhóm 2) (p=0,168). Độ khúc xạ tồn dư sau mổ trung bình -0,26 ± 0,29 (nhóm 1) và -0,23 ± 0,36 (nhóm 2)(p=0,842). Độ nhạy tương phản của cả 2 nhóm đều nằm trong giới hạn bình thường và khác biệt nhau không có ý nghĩa thống kê. Cả 2 nhóm đều gặp phải các rối loạn thị giác như quầng sáng, chói sáng, lóe sáng, ở mức độ thấp, gần như tương đương nhau và các rối loạn này giảm theo thời gian.

Kết luận: Cả 2 nhóm đều có khả năng cho thị lực không chỉnh kính rất tốt ở mọi khoảng cách xa, trung gian và gần. Khúc xạ tốn dư đa số nằm trong khoảng cho phép ± 0,50D. Tất cả bệnh nhân mổ cả 2 mắt đặt cùng loại kính nội nhãn đều không cần mang thêm kính gọng cho các hoạt động thông thường. Tất cả bệnh nhân đều hài lòng với kết quả phẫu thuật.

Từ khóa: kính nội nhãn đa tiêu, kính đa tiêu, kính ba tiêu, kính nhiễu xạ, AT LISA tri (Zeiss), FineVision (Physiol)

ABSTRACT :

Objectives: To compare the visual outcomes after cataract surgery of 2 diffractive trifocal intraocular lenses (IOLs).

Methods: Prospective comparative case series.Phacoemulsification with implantation of a AT Lisa tri 839 MP IOL (Group 1) or an Finevision Pod F IOL (Group 2) was performed. Over a 3-month follow-up, the main outcome measures were uncorrected distance visual acuity (UDVA), corrected monocular and binocular distance visual acuity, uncorrected intermediate visual acuity at 70 cm, distance-corrected intermediate visual acuity (DCIVA), uncorrected near visual acuity at 40 cm, distance-corrected near visual acuity (DCNVA), spherical equivalent (SE) refraction, defocus curves, contrast sensitivity, presence of dysphotopsia, use of spectacles and patient’s satisfied.

Results: There were 17 eyes in Group 1 (AT LISA tri) and 16 eyes in Group 2 (FineVision). The mean values at 3 months were UDVA, 0.03 logMAR ± 0.08 (SD) (Group 1) and 0.07 ± 0.07 (Group 2) (P = 0.110); UCIVA, 0.11 ± 0.06 logMAR and 0.14 ± 0.05 logMAR, respectively (P =0.245); UCNVA, 0.06 ± 0.05 logMAR and 0.09 ± 0.04 logMAR, respectively (P = 0.168); SE, -0.26 ± 0.29 diopter (D) and -0.23 ± 0.36 D, respectively (p= 0.842). There was no significant difference in contrast sensitivity, dysphotopic phenomena and patient’s satisfied between groups.

Conclusions: Both trifocal IOL models provided excellent distance, intermediate, and near visual outcomes. Predictability of the refractive results and optical performance were excellent, and all patients achieved spectacle independence.

Financial Disclosure: Neither author has a financial or proprietary interest in any material or method mentioned

Keywords: Diffractive trifocal IOLs, AT LISA tri (Zeiss), FineVision (Physiol).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF