Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẮT THANH QUẢN BÁN PHẦN THEO KIỂU TRÁN BÊN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ THÁNG 06/2016 ĐẾN THÁNG 06/2017

Phạm Kim Long Giang*, Trần Minh Trường**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Phẫu thuật cắt thanh quản bán phần trong điều trị ung thư thanh quản giai đoạn sớm giúp bệnh nhân sau khi phẫu thuật vẫn bảo tồn được chức năng thở, phát âm theo đường sinh lý tự nhiên.

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị và bảo tồn chức năng ở bệnh nhân cắt thanh quản bán phần theo kiểu trán bên trong điều trị ung thư thanh quản giai đoạn sớm tại khoa Tai Mũi Họng Bệnh Viện Chợ Rẫy.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả 36 trường hợp ung thư thanh quản tầng thanh môn giai đoạn sớm (T1a, T1b) tại bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2017.

Kết quả: 36 trường hợp cắt thanh quản bán phần kiểu trán bên đều cho thấy chức năng hô hấp và nuốt phục hồi tốt sau phẫu thuật.Tất cả đều rút được ống mở khí quản và ống nuôi ăn sớm, trung bình hậu phẫu ngày thứ 5. Tuy còn khàn tiếng nhưng đa số bệnh nhân đều hài lòng với giọng nói.

Kết luận: Cắt thanh quản bán phần kiểu trán bên trong điều trị ung thư tầng thanh môn giai đoạn sớm là phương pháp hiệu quả, bảo tồn chức năng thanh quản, sớm đưa bệnh nhân tái hòa nhập với xã hội.

Từ khóa: ung thư tầng thanh môn, cắt thanh quản bán phần kiểu trán bên, chức năng hô hấp, chức năng nuốt, giọng nói

ABSTRACT :

Introduction: Partial laryngectomy surgery in early stage glottis cancer management has advantages in preserving psychological function of respiratory and phonation of patients.

Objective: To evaluate the result of partial laryngectomy and preserve the function of the larynx for the management of early glottis cancer at Cho Ray Hospital.

Method of study: Cases series prospective, descriptive study was operated on 36cases early glottic cancer by used partial laryngectomy technique at Cho Ray Hospital from 6/2012 to 6/2017.

Results: 36 cases of glottic cancer after frontolateral partial laryngectomy showed that functional results of respiration, phonation and swallowing have been good. The average duration of maintaining of tracheostomy and nasogastric feeding tube were 5 days. The patient’s voice is satisfied.

Conclusion: Partial laryngectomy used for early glottic cancer in the effective method treatment, it preserves the function of the larynx and helps the patients integrating back into the community.

Keywords: glottic cancer, fronto-lateral partial laryngectomy, functional results of respiration, phonation and swallowing

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF