Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN CỦA GEN ARID1B TRONG U NGUYÊN BÀO THẦN KINH Ở TRẺ EM VIỆT NAM

Võ Văn Thành Niệm1, Lê Thị Kim Hòa2, Đào Trọng Thức3, Trương Đinh Kiều Diễm1, Hồ Trần Bản4, Trương Đình Khải4, Bùi Chí Bảo1

TÓM TẮT :

Giới thiệu: U nguyên bào thần kinh (UNBTK) khối u đặc phổ biến nhất ở trẻ em, được cho là có nguồn gốc từ các tế bào thần kinh không biệt hóa. Các đặc điểm lâm sàng và sinh học độc lập với các chỉ tiêu tiên lượng cho bệnh nhân hiện đang được sử dụng cho phân tầng nguy cơ và tối ưu hóa các phương pháp liệu trị. Nó bao gồm tuổi cuả bệnh nhi, giai đoạn bệnh, hình thái giải phẫu bệnh và khuếch đại MYCN. Một nghiên cứu vào năm 2013 đã phát hiện có xuất hiện đột biến ARID1B trong u nguyên bào thần kinh. Mặc dù đột biến chỉ xảy ra ở 7% các trường hợp UNBTK nhưng đột biến có thể có liên quan đến diễn tiến của UNBTK. Tuy nhiên, sự biểu hiện của gen ARID1B chưa được biết rõ trong UNBTK trên thế giới và đặc biệt là ở Việt Nam.

Mục tiêu: Khảo sát sự biểu hiện của gen ARID1B ở khối u của bệnh nhân UNBTK. Đánh giá mối tương quan của biểu hiện ARID1B với các đặc điểm lâm sàng.

Phương pháp: Tách chiết RNA tổng số từ các mẫu mô UNBTK (n = 45). Tiến hành khảo sát sự biểu hiện của ARID1B mRNA bằng phương pháp Real-time RT PCR. Đánh giá mối tương quan của biểu hiện gen ARID1B với các đặc trưng lâm sàng và sự khuếch đại của MYCN bằng kiểm định Student’s t-test.

Kết quả: 19 mẫu UNBTK (42,22%) biểu hiện thấp mRNA gen ARID1B và 21 mẫu (46,67%) UNBTK biểu hiện mRNA ARID1B cao hơn so với mẫu bình thường. Hơn nữa, sự giảm và mất biểu hiện protein ARID1B cũng được tìm thấy ở 5 mẫu UNBTK (11,11%). Kết quả cũng phát hiện sự biểu hiện ARID1B mRNA không có liên quan với sự khuếch đại của MYCN cũng như các yếu tố lâm sàng.

Kết luận: Biểu hiện cao của gen ARID1B trong các mẫu UNBTK.

Từ khóa: U nguyên bào thần kinh, biểu hiện gen ARID1B, trẻ em Việt Nam.

ABSTRACT :

Background: Neuroblastoma (NB), the most common extracranial solid tumor of childhood, is thought to originate from undifferentiated neural crest cells. Clinical and biologic characteristics that are independently prognostic of outcome in NB are currently used for risk stratification to optimally the therapy. It includes age at diagnosis, International Neuroblastoma Staging System tumor histopathology and MYCN amplification. A study in 2013 detected the ARID1B mutants in Neuroblastoma (NB). Although ARID1B mutation only occurs in 7% of whole population sample, the possibility is to contribute to the initiation or progression of NB. However, the expression of ARID1B in NB has not been clear in the world, particularly in Vietnam.

Objectives: Investigating the expression of ARID1B in tumors from NB patients. Assessing out the correlation between ARID1B expression and various clinic pathologic parameters.

Methods: Total mRNA was isolated from tumor tissue specimens from 52 patients with NB. Real-time RT-PCR was performed to investigate ARID1B mRNA. And Student’s t-test method was used to assess the potential correlation between the expression of ARID1B and clinical features.

Results: There were 19 NB samples 42.22%) expressing low ARID1B mRNA and 21 NB samples (46.67%) with high ARID1B mRNA expression compared with healthy tissue. Moreover, decrease and loss of ARID1B mRNA were found in 5 NB tissues (11.11%). The result also showed that the expression of ARID1B mRNA was disassociated with MYCN amplification and other clinical features.

Conclusion: there was no correlation between expression of ARID1B mRNA and MYCN amplification. Expression of ARID1B mRNA was disassociated with other clinical features.

Key words: Neuroblastoma, ARID1B expression, Vietnamese children

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF