Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
GIA TĂNG BIỂU HIỆN GEN MMP-12 TRONG TẾ BÀO TỪ MẪU ĐÀM CỦA BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH Ở NGƯỜI CAO TUỔI

Nguyễn Công Trung*,***, Nguyễn Thế Vinh**, Nguyễn Văn Trí***, Lê Thị Tuyết Lan****, Hoàng Anh Vũ**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) có liên quan đến chứng viêm mạn tính ở đường thở ngoại biên và nhu mô phổi, dẫn đến tắc nghẽn tiến triển đường thở. Điều trị hiện nay với các thuốc giãn phế quản kéo dài không làm giảm sự tiến triển của bệnh. Các dữ liệu gần đây cho thấy matrix metalloproteinases-12 (MMP-12) và các MMPs khác có vai trò quan trọng gây viêm; ức chế chọn lọc MMP-12 có thể là một liệu pháp hữu hiệu cho COPD. Tuy nhiên, vai trò của MMP-12 trong COPD vẫn còn nhiều bàn cãi và chưa được quan tâm nghiên cứu trên bệnh nhân Việt Nam.

Mục tiêu: Khảo sát mức độ biểu hiện của gen MMP-12 trong mẫu đàm của bệnh nhân COPD cao tuổi.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu trên 201 đối tượng tại Phòng khám Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Mẫu nghiên cứu được chia làm 3 nhóm: nhóm khỏe mạnh - không hút thuốc (n=30), nhóm bệnh COPD (n=138) và nhóm khỏe mạnh - hút thuốc (n=33). Tất cả đối tượng được đo phế dung kí và được lấy đàm để định lượng tương đối về biểu hiện gen MMP-12 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR tại Trung tâm Y Sinh học Phân tử, Đại học Y Dược TPHCM.

Kết quả: Biểu hiện MMP-12 tăng ở nhóm COPD so với nhóm khỏe mạnh - không hút thuốc (tăng gấp 2,536 lần, p = 0,001); mặt khác, biểu hiện MMP-12 tăng ở nhóm khỏe mạnh - hút thuốc lá so với nhóm khỏe mạnh- không hút thuốc (tăng gấp 2,524 lần, p = 0,019). Tuy nhiên, mức độ biểu hiện này không khác nhau giữa 4 nhóm COPD được phân chia theo GOLD 2011 (p = 0,354). Biểu hiện MMP-12 cũng không khác biệt ở nhóm COPD có ít triệu chứng so với nhóm COPD có nhiều triệu chứng và giữa nhóm COPD đã ngưng hút thuốc so với nhóm COPD còn hút thuốc.

Kết luận: Có sự gia tăng biểu hiện gen MMP-12 trong mẫu đàm ở nhóm bệnh nhân COPD và nhóm khỏe mạnh – hút thuốc so với nhóm chứng (khỏe mạnh – không hút thuốc).

Từ khóa: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, MMP-12, biểu hiện gen.

ABSTRACT :

Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is associated with chronic inflammation of the peripheral airways and lung parenchyma, which leads to progressive obstruction of the airways. Current management with long-acting bronchodilators does not reduce disease progression. Recent data show that matrix metalloproteinases -12 (MMP-12) and other MMPs play an important role in inflammation; MMP-12 selective inhibition may be an effective therapy for COPD. However, the role of MMP-12 in COPD remains controversial and has not been studied in Vietnamese patients.

Objectives: To investigate the expression level of MMP-12 gene in sputum samples of elderly patients with COPD.

Methods: 201 subjects were studied in the Respiratory Clinic of University Medical Center, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City. The subjects were divided into three groups: healthy non-smokers (n = 30), COPD (n = 138) and healthy smokers (n = 33). All subjects were spirometer-measured and sputum samples were taken to quantify MMP-12 gene expression by realtime RT-PCR at the Center for Molecular Biomedicine, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City.

Results: MMP-12 expression increased in the COPD group compared to healthy non-smokers group (increased 2.536 fold, p = 0.001); on the other hand, MMP-12 expression increased in healthy smokers group compared with healthy non- smokers group (increased 2.524 fold, p = 0, 019).

However, the level of expression did not differ between the four groups of COPD classified according to GOLD 2011 (p = 0,354). MMP-12 expression was not significantly different in the less symptomatic COPD group compared to the more symptomatic COPD group and in the COPD group who stopped smoking (ex-smoker) compared to the COPD- smokers group.

Conclusions: There was an increase in MMP-12 gene expression in sputum samples in COPD and healthy - smokers group compared to controls (healthy non-smokers group).

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, MMP-12, gene expression.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF