Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
SẢN XUẤT KHÁNG THỂ IgY TỪ LÒNG ĐỎ TRỨNG GÀ ĐẶC HIỆU H. PYLORI

Phạm Hùng Vân1,2, Phạm Thái Bình1,3, Trương Thị Diệu Hồng1,4, Lê Thúy Quyên1, Lưu Ly Bích Ngân1, Trần thị Kiều1, Trần thị Kiều Thảo1, Đặng Hồng Phúc5, Phạm Thiên Hương6, Phạm Trường Sơn7, Nguyễn Hữu Huân8, Simon M. Cutting9,10

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tại Việt Nam, tình hình vi khuẩn H. pylori đề kháng các kháng sinh đặc trị và thông dụng như clarithromycin, metronidazole, levofloxacin ngày càng gia tăng và hậu quả thất bại điều trị ngày càng ghi nhận càng nhiều. Chính vì vậy giải pháp sử dụng IgY đặc hiệu H. pylori hiện đang được các bác sĩ quan tâm.

Mục tiêu: Sản xuất được kháng thể IgY đặc hiệu H. pylori từ lòng đỏ trứng đẻ từ gà mái được gây miễn dịch bằng đường chích vi khuẩn H. pylori.

Vật liệu và phương pháp: Kháng nguyên là H. pylori được trộn với tá chất Freund rồi chích gây miễn dịch cho gà. Trứng được lấy từ 1 tháng sau mũi chích đầu tiên. Tách lòng đỏ và trộn đều vào 8 thể tích nước để tách lấy IgY tan trong phase nước, sau đó tủa IgY bằng 40% ammonium sulfate bảo hòa hay 70% NaCl bảo hòa. Thu tủa rồi thẩm tích loại bỏ muối. Điện di qua SDS-PAGE để kiểm tra độ tinh khiết của IgY. Định lượng IgY bằng OD260. Định lượng hiệu giá kháng thể IgY đặc hiệu bằng ELISA phủ vi khuẩn H. pylori. Xác định hoạt tính ngưng tụ H. pylori bằng phản ứng tụ trên lame kính, và xác định hoạt tính ức chế urease của kháng thể IgY đặc hiệu H. pylori bằng phương pháp sử dụng CLO test.

Kết quả và bàn luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp tách IgY từ lòng đỏ trứng bằng nước cho hiệu quả tách được 100% IgY qua kết quả định lượng protein lên đến 395mg/trứng. Phương pháp tủa với muối ammonium sulfate là thu được IgY gần như tinh khiết vì đã loại gần hết các protein khác. Phương pháp tủa bằng NaCl cũng hiệu quả nhưng kém hơn. Kết quả ELISA cho thấy sau 1 tháng kể từ mũi chích đầu tiên gây miễn dịch, hiệu giá IgY đặc hiệu đã đạt 1/12,800 và sau 3 tháng đã đạt hiệu giá tối đa là 1/25,600. Kết quả tụ trên kính và kết quả trên CLO test cũng cho thấy IgY đặc hiệu H. pylori thu được từ lòng đỏ trứng là có hoạt tính gây kết tụ H. pylori cũng như ức chế enzyme urease và các hiệu quả này chắc chắn sẽ phát huy tác dụng nếu sản phẩm được sử dụng in-vivo.

Kết luận: Do tình hình đề kháng các kháng sinh của H. pylori tại Việt Nam ngày càng cao và càng gia tăng, nhu cầu sử dụng IgY đặc hiệu H. pylori bằng đường uống sẽ rất cao. Do các hạn chế về công nghệ nên chưa có một công ty sản xuất trong nước nào sản xuất được sản phẩm này. Chính vì vậy nghiên cứu với các kết quả thu nhận được chính là một mở đầu cho sản phẩm mới áp dụng trong hổ trợ kháng sinh để điều trị viêm loét dạ dày do H. pylori tại Việt Nam.


ABSTRACT :

Background: In Vietnam, H. pylori resistance to common and first-line antibiotics such as clarithromycin, metronidazole, and levofloxacin is increasing and the treatment failure consequences are increasingly recognized. Therefore, the using of IgY specific for H. pylori is currently being considered by physicians.

Aim of the study: Production of H. pylori-specific IgY antibody from egg yolk taken from eggs delivered from H. pylori immunized hens

Materials and methods: The antigen is H. pylori mixed with Freund adjuvants and then immunized to chickens by injection. Eggs are taken from one month after the first injection. Remove the yolk and mix into 8 volumes of water to isolate the IgY that were dissolved in the water phase, then precipitate IgY by 40% saturated ammonium sulfate or 70% saturated NaCl. Collect the precipitate and then remove the salt by dialysis. SDS-PAGE to check the purity of IgY. Quantify the amount of the collected IgY by OD260. Determination the titer of the H. pylori specific-IgY by ELISA coated with H. pylori. Confirm the agglutination activity of the H. pylori specific IgY by the agglutination on glass slides, and determination of urease inhibitory activity of H. pylori-specific IgY antibody by CLO test method.

Results and discussions: The received results showed that the method of extracting IgY from egg yolk by water could collect 100% IgY, demonstrated by quantifying the protein up to 395mg/egg yolk. The method of precipitation with ammonium sulfate salts could obtain pure IgY as it eliminated most of the other proteins. Precipitation with NaCl was quite good but less effective. ELISA results showed that 1 month after the first immunization, H. pylori specific-IgY could reach the titer of 1/12,800 and after 3 months, reached a maximum titer of 1/25,600. The results of the glass slide agglutination and on the CLO test also showed that H. pylori-specific IgY from egg yolk is active in H. pylori agglutination as well as inhibition of urease activity, and these effects will undoubtedly works if the product is used in-vivo.

Conclusions: As the antibiotic resistance of H. pylori in Vietnam is increasing days by days, the demand for H. pylori-specific IgY by oral route will be high. Due to technological constraints, there is no domestic company producing this product. Therefore, research with the results obtained is a start for new products applied in supportive treatment to the gastric ulcer or gastro-duodenal ulcer caused by H. pylori in Vietnam.

Key words: Production of IgY, H. pylori specific IgY

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF