Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
NỒNG ĐỘ HS-TROPONIN I TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC TRĂNG

Lê Xuân Trường*, Nguyễn Thị Băng Sương*, Trần Thị Mỹ Anh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Troponin được xem là chỉ dấu sinh học có giá trị tiên lượng biến cố bất lợi trong bệnh lý mạch vành, tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu khảo sát sự thay đổi nồng độ của hs-Troponin I trên đối tượng bệnh nhân suy tim.

Mục tiêu: Khảo sát nồng độ hs-troponin I trên bệnh nhân suy tim tại bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng

Đối tượng- phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang. Có 168 bệnh nhân ≥18 tuổi, được chẩn đoán suy tim cấp và mạn, đang điều trị tại Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng đã tham giam nghiên cứu. Nồng độ hs-troponin I được khảo sát và tìm mối liên quan với các đặc tính mẫu.

Kết quả:. Tuổi trung bình của dân số nghiên cứu là 68 ± 14 tuổi, nữ chiếm đa số. Không có bệnh nhân suy tim độ I, phần lớn là suy tim độ II với 48,8%. Nồng độ hs-troponin I có giá trị trung vị là 14,9ng/L. Có mối tương quan thuận, yếu với hệ số tương quan r = 0,164 và có ý nghĩa thống kê (p = 0,034) giữa nồng độ troponin I và tuổi. Nồng độ troponin I cũng có mối tương quan nghịch với phân suất tống máu thất trái, với hệ số tượng quan r = -0,262, p = 0,001.

Kết luận: hs-troponin I có thể được ứng dụng trong tiên lượng và theo dõi điều trị cho bệnh nhân suy tim.

Từ khóa: Hs-troponin, suy tim, bệnh viện đa khoa Sóc Trăng

ABSTRACT :

Background: Troponin is considered a biomarker of adverse event outcome in coronary artery disease. However, there have not been many studies investigating the changes in the concentration of hs-troponin I in patients with heart failure.

Aim: Survey on the level of hs-troponin I in patients with heart failure at Soc Trang Hospital.

Sample and method: Cross-sectional study. There were 168 patients ≥18 years old, diagnosed with acute and chronic heart failure, were treated at Department of Internal Cardiology; Soc Trang Hospital participated in the study. The concentration of hs-troponin I was investigated and correlated with the sample characteristics.

Results: Mean age of the study population was 68 ± 14 years old,. Most of them were female. There were no patients with grade I heart failure, mostly with grade II heart failure (48.8%). The concentration of hs-troponin I has a median value of 14.9ng/L. There was a weak uphill (positive) linear relationship with r = 0.164 and statistically significant (p = 0.034) between troponin I and age. It have also been found to a weak downhill (negative) linear relationship of troponin I and ejection fraction, r = -0.262, p = 0.001.

Conclusion: Hs-troponin I can be used in prognosis and follow-up therapy for patients with heart failure.

Keywords: hs-troponin I, heart failure, Soc Trang hospital.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF