Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
TẦN SUẤT CÁC ALEN CỦA 15 GENE HỆ IDENTIFILER TỪ QUẦN THỂ NGƯỜI HOA Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM

Lê Xuân Trường*, Trần Tú Quyên**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Cơ sở dữ liệu tần suất các alen của 15 gen hệ Identifiler từ quần thể người Hoa ở các tỉnh phía Nam chưa từng được khảo sát trước đây, nhưng có ý nghĩa sâu sắc trong khoa học cũng như thực tiễn.

Đối tượng- phương pháp nghiên cứu: thu thập ngẫu nhiên mẫu máu của 100 cá thể người Hoa sống ở thành phố Hồ Chí Minh và 7 tỉnh miền Nam Việt Nam gồm: Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu không có quan hệ huyết thống. Toàn bộ mẫu máu thu thập được bảo quản ở -20°C.  Tiến hành phân tích gen theo Quy trình giám định đã được chuẩn hóa (TCVN-AN năm 2013) của Viện khoa học hình sự. ADN được tách chiết theo phương pháp vô cơ, sử dụng Chelex 5%.

Kết quả: từ 100 kiểu gen của 100 cá thể người Trung Quốc (đảm bảo đại diện ngẫu nhiên, tuân thủ các điều kiện của luật di truyền dân số) đã phát hiện được 11 alen hiếm, không có trong hệ thống thang chuẩn quốc tế. Có 06 alen hiếm vừa có thể là alen đặc trưng chỉ có ở người Hoa mà không thấy có ở các quần thể người khác, đó là các alen 11.1 (locus gen D7S820), alen 15.3 (locus gen D19S433), các alen 29.3; 31.3; 32.3 và 33.3 (locus D21S11). Trong 15 locus gen được khảo sát thì locus D21S11 cũng có giá trị truy nguyên cá thể cao nhất (tính đa hình cao với số loại alen là 18. Những alen này là những đặc điểm có khả năng truy nguyên cá thể và xác định quan hệ huyết thống cha-mẹ-con.

Kết luận: tần suất các alen có ý nghĩa trong sàng lọc, định hướng truy tìm tội phạm.

Từ khóa: Quần thể người Hoa, Nhân bội gen, Alen hiếm, Alen đặc trưng

ABSTRACT :

Background: Database of frequency the alien of 15 gene Identifier systems of Chinese people in the southern provinces has never been explored before, but has profound implications for science and practice.

Object and Method: collecting random blood samples from 100 individual Chinese people living in Ho Chi Minh City and 7 provinces in Southern Vietnam including Binh Duong, Tay Ninh, Dong Nai, An Giang, Kien Giang, Soc Trang, Bac Lieu. All collected blood samples were stored at - 20°C. Conducted a genetic analysis according to the assessment process has been standardized (TCVN-AN 2013) of the Criminal Science Institute. Genomic DNA was extracted from blood samples using Chelex 5% method.

Results: from 100 genotypes of 100 Chinese people (guaranteed random representation, complying with the conditions of population genetics law) have found 11 rare alleles not in the international standard scale system. There are 06 rare and possibly alleles that are unique to the United States that are not found in other populations, such as the 11.1 alleles (D7S820 locus), 15.3 alleles (D19S433 locus), 29.3 alleles; 31.3; 32.3 and 33.3 (D21S11 locus). Of the 15 loci of the genes examined, the D21S11 locus also had the highest individual tracing value (high polymorphism with the number of alleles of 18. These alleles are traits of individual traceability and affirmation such as blood relationship.

Conclusion: Frequency of alleles is significant in screening, crime tracking orientation

Keywords: Chinese people, Multiply the gene, rare alen, characteristic alen.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF