Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA VI KHUẨN NỘI SINH TRONG CÂY DIẾP CÁ (HOUTTUYNIA CORDATA THUNB) TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

Huỳnh Văn Trương*, Nguyễn Hữu Hiệp**, Lê Xuân Trường***

TÓM TẮT :

Mở đầu: Cây Diếp cá là cây có dược tính quý giúp cho việc điều trị từ lâu được sử dụng điều trị các bệnh do vi khuẩn gây cho người, động vật và cá. Tìm các dòng vi khuẩn có hoạt tính phân giải lân, tổng hợp chất kích thích sự phát triển của cây trồng cũng như tính kháng khuẩn với một số vi khuẩn gây bệnh ở người góp phần cho việc điều trị.

Mục tiêu: Phân lập và định danh một số dòng vi khuẩn nội sinh cây diếp cá có hoạt tính kháng khuẩn với vi khuẩn gây bệnh cho người cũng như khả năng cố định đạm, tổng hợp IAA là chất kích thích tăng trưởng của cây trồng.

Đối tượng- phương pháp nghiên cứu: Cây diếp cá thu 03 nơi của tỉnh Sóc Trăng, tách ra lá, thân, rễ và phân lập trên môi trường PDA thu được vi khuẩn nội sinh.

Kết quả:. Hai mươi tám dòng vi khuẩn nội sinh được phân lập. Dòng TS7 có khả năng tổng hợp ammonium cao nhất (3,30µg/mL). Nồng độ IAA sinh ra nhiều nhất là 8,51µg/mL (dòng RS10 tổng hợp). Hai mươi dòng có khả năng phân giải lân khó tan. Kết quả thử hoạt tính kháng khuẩn trên 02 chủng Escherichia coli và Aeromonas hydrophila cho thấy có 13 dòng có hoạt tính kháng Escherichia coli, 05 dòng có tính kháng Aeromonas hydrophila và 04 dòng có khả năng kháng Escherichia coli và Aeromonas hydrophila.

Kết luận: Ba dòng vi khuẩn được nhận diện cấp độ loài bằng giải trình tự 16S-rRNA, dòng RS4 được nhận diện là Bacillus subtilis (mức độ 98%), dòng TS7 độ tương đồng 98% với Bacillus cereus, dòng TS9 độ tương đồng 91% với Bacillus megaterium.

Từ khóa: Bacillus cereus, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, cây Diếp cá, kháng khuẩn, vi khuẩn nội sinh.

ABSTRACT :

Background: Houttuynia cordata Thunb is a medicinal plant that has many therapeutic properties. It has long been used in the treatment of bacterial diseases in humans, animals, and fish.

Aim: Isolate and identify some endogenous bacteria in Houttuynia cordata Thunb which have antibacterial activity against human pathogenic bacteria as well as have the ability of protein fixation and IAA synthesis to stimulate the plant growth.

Object and Method: Houttuynia cordata Thunb collected in three places of Soc Trang province. Houttuynia cordata Thunb is separated by leaf, stem, and root, and is isolated on the PDA medium to obtain the endophytic bacteria of Houttuynia cordata Thunb.

Results: Twenty-eight endogenous bacteria strains have been isolated from Houttuynia cordata Thunb sample grown in Soc Trang province. The TS7 strain is capable of synthesizing the highest amount of ammonium (3.30 µg/mL). The maximum IAA production was 8.51 µg/mL (due to the synthesis of RS10). Twenty bacterial strains have the ability to dissolve the unpasteurized phosphate. The result of antibacterial activity test on Escherichia coli and Aeromonas hydrophila has shown that there are 13 strains against Escherichia coli, 05 strains against Aeromonas hydrophila, and 04 strains against Escherichia coli and Aeromonas hydrophila.

Conclusion: Three bacterial strains are identified at the species level by 16S-rRNA sequence solving. The RS4 strain is identified as Bacillus subtilis (98%), the TS7 strain has a 98% of homology with Bacillus cereus and the TS9 strain is 91% homologous to Bacillus megaterium.

Keywords: Bacillus cereus, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Houttuynia cordata Thunb, antibacterial, Endophytic bacteria.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF