Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
KHẢO SÁT TỶ LỆ MICROALBUMIN-NIỆU DƯƠNG TÍNH TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 2

Lê Xuân Trường*, Nguyễn Duy Tài**, Trần Quí Phương Linh**, Nguyễn Thị Nhung**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Microalbumin-niệu được xem là chỉ dấu sinh học có giá trị để phát hiện sớm biến chứng thận trên bệnh nhân đái tháo đường type 2.

Mục tiêu: Chúng tôi tiến hành khảo sát giá trị microalbumin-niệu trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Quận 2.

Phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện trên toàn bộ bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường type 2 được chỉ định xét nghiệm microalbumin-niệu trong thời gian điều trị ngoại trú tại Khoa khám bệnh - Bệnh viện Quận 2. Số liệu thu thập từ tháng 02/2017 đến tháng 10/2017.

Kết quả:  Nghiên cứu được thực hiện trên 211 bệnh nhân, nữ chiếm tỷ lệ 66.4%, nam chiếm 33,6%. Tuổi trung bình là 60,9±10,2, bệnh nhân nhỏ nhất là 33 tuổi, lớn nhất là 97 tuổi. Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường type 2 có microalbumin-niệu dương tính là 60,2%. Tỷ lệ MAU tăng dần theo thời gian phát hiện đái tháo đường, điều này có ý nghĩa thống kê với p<0.05. HbA1c càng cao thì tỷ lệ MAU (+) càng lớn (p=0,035<0,05). Độ lọc cầu thận ước tính càng nhỏ thì tỷ lệ MAU (+) càng cao (p=0,014<0,05). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa MAU và các chỉ số nồng độ glucose huyết, creatinine máu và các thông số lipid.

Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường type 2 có microalbumin-niệu dương tính là 60.2%. Thời gian mắc bệnh càng lâu thì tỷ lệ MAU (+) càng cao. HbA1c càng cao thì tỷ lệ MAU (+) càng lớn, độ lọc cầu thận ước tính càng nhỏ thì tỷ lệ MAU (+) càng cao.

Từ khóa: microalbumin-niệu, tỷ lệ Albumin/creatinin, đái tháo đường.

ABSTRACT :

Background: Micro albumin urine is considered a biomarker of a great value in early diagnosis renal complication on type 2 diabetic patients.

Objective: We conducted this study with the aim was to find out the prevalence of the positive micro albumin urine in the type 2 diabetic patients at District 2 Hospital.

Methods: The study was conducted on all patients of the Outpatient department at District 2 Hospital who were diagnosed with type 2 diabetes, agreed to participate in. The data was collected from February 2017 to November 2017.

Results: Cross-sectional study. The study included 211 patients (the female accounting for 66.4%, the male accounting for 33.6%). The mean age was 60.9±10.2, the oldest patient was 97 years old and the youngest was 33 years old. The prevalence of the positive microalbumin urine in the type 2 diabetic patients was 60.2%. The incidence of microalbumin urine increased along with the time of detecting diabetes mellitus, which was statistically significant at p <0.05. The higher the HbA1c is, the greater the MAU (+) ratio is (p = 0.035 <0.05). The smaller the estimated number of MAUs is (p = 0.014 <0.05). There is no statistically significant difference between MAU and serum glucose levels, serum creatinine and lipid parameters.

Conclusions: The prevalence of the positive microalbumin urine in the type 2 diabetic patients is 60.2%. The greater the MAU (+) ratio is (p = 0.035 <0.05), the higher the HbA1c is, and the smaller the estimated number of MAUs is (p = 0.014 <0.05).

Keywords: microalbumin-urine, Albumin/creatinine, diabetes.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF