Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
XÂY DỰNG QUY TRÌNH REALTIME-PCR TAQMAN PROBE PHÁT HIỆN ALEN HLA-B*1502 TRƯỚC KHI ĐIỀU TRỊ CARBAMAZEPINE TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH

Nguyễn Thành Phát*, Lê Thái Khương*, Đỗ Thị Thanh Thủy*, Trần Hữu Tâm**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Carbamazepine (CBZ) thường được sử dụng trong điều trị động kinh cục bộ và đau dây thần kinh V. Nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh nhân châu Á khi điều trị với CBZ thường có nguy cơ cao mắc các phản ứng nghiêm trọng trên da như hội chứng Steven-Johnson (SJS) hay TEN, nguyên nhân chủ yếu là do sự hiện diện của alen HLAB*1502. Chính vì vậy năm 2007, FDA của Mỹ đã đưa ra khuyến cáo trong việc xác định kiểu alen HLA-B*1502 trên bệnh nhân châu Á trước khi tiến hành điều trị với CBZ. Hiện nay, ở Việt Nam việc xác định kiểu alen HLA-B*1502 chủ yếu dựa trên các bộ kit thương mại hoá của các công ty nước ngoài với giá thành cao.Vì vậy việc xây dựng một qui trình hay tối ưu hóa một qui trình Realtime PCR Taqman probe phát hiện alen HLA-B*1502 trước khi điều trị Carbamazepine (CBZ) trên bệnh nhân động kinh là cần thiết.

Mục tiêu: Nghiên cứu qui trình Realtime PCR Taqman probe phát hiện alen HLA-B*1502 trước khi điều trị Carbamazepine (CBZ) trên bệnh nhân động kinh.

Đối tượng và phương pháp: Trong thời gian từ tháng 01/2017 đến tháng 09/2017, chúng tôi sử dụng mẫu ADN được tách chiết từ 124 mẫu máu của 124 bệnh nhân đã được chẩn đoán động kinh tại bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và bệnh viện Chuyên khoa ngoại thần kinh Quốc tế và đã được phát hiện alen HLA-B*15:02 bằng PG1502 Detection Kit, Pharmigene, Đài Loan để tối ưu hóa qui trình Realtime PCR Taqman probe phát hiện alen HLA-B*1502. 124 mẫu máu này bao gồm 74 mẫu có alen HLA-B*1502 dương tính và 50 mẫu HLA-B*15:02 âm tính. So sánh sự tương đồng kết quả alen HLA-B*1502 của bộ kit PG1502 Detection với kết quả trình Realtime PCR Taqman probe mà chúng tôi tối ưu hóa.

Kết quả: HLA-B*15:02 realtime PCR Taqman probe được tối ưu hóa và xác định được 73 trường hợp HLA-B*15:02 dương tính, 50 trường hợp HLA-B*15:02 âm tính và một mẫu mang alen HLA-B*18. So sánh với kết quả của PG1502 Detection Kit, Pharmigene, sự tương đồng giữa 2 phương pháp là 99,2%.

Kết luận: Quy trình real-time PCR sử dụng Taqman® probe được tối ưu hóa và có thể sử dụng để xác định alen HLA-B*15:02 trên bệnh nhân động kinh giúp phát hiện các bệnh nhân có nguy cơ cao bị các phản ứng da nghiêm trọng như SJS/TEN khi sử dụng CBZ.

Từ khóa: HLA; Hội chứng Stevens-Johnson; Hoại tử da gây độc (TEN); carbamazepine, real-time PCR.

ABSTRACT :

Introduction: Carbamazepine (CBZ) is often used in the management of localized epilepsy and trigeminal neuralgia. Many studies have shown that Asian patients treated with CBZ are at increased risk for severe reactions on skin such as Steven-Johnson syndrome (SJS) or TEN, mainly due to the presence of HLAB * 1502. Thus, in 2007, the US FDA made a recommendation to determine the type of HLA-B * 1502 allele in Asian patients before initiating CBZ treatment. Currently, in Vietnam the identification of the HLA-B * 1502 allele pattern is based on commercially available kits from foreign companies at high cost. Therefore, the construction of a process or optimization of a The Real-time PCR Taqman probe detection of alleles of HLA-B * 1502 prior to CBZ treatment in epileptic patients is needed.

Objective: Optimization of Taqman Real-time PCR for detection of HLA-B * 1502 allele prior to CBZ treatment in epilepsy patients.

Method: From January 2017 to September 2017, we used DNA samples extracted from 124 blood samples from 124 patients who had been diagnosed with epilepsy at Medical University Hospital, HCMC and International Neurology Clinic and their genotypes of HLA-B * 15:02 allele have known by PG1502 Detection Kit, Pharmigene, Taiwan to optimize the our Taqman Real-time PCR for HLA- B * 1502. These 124 samples included 74 samples with HLA-B * 1502 positive and 50 samples with HLA-B * 15: 02 negative. Comparison the result of HLA-B * 1502 allele detection by PG1502 detection kit and our Taqman Real-time PCR we optimized.

Results: Taqman real time PCR HLA-B*15:02 was optimized. We identified 73 samples with HLA-B*15:02 positive, 50 samples with HLA-B*15:02 negative, and one sample has allele HLA-B*18. Compared to the results of PG1502 Detection Kit, Pharmigene, the similarity between the two methods is 99.2%.

Conclusion: Taqman real-time PCR is optimized and can be used to identify HLA-B*15:02 alleles in epileptic patients to detect high risk CBZ-induced SJS/TEN patients.

Key words: Human Leukocyte Antigen (HLA); Stevens-Johnson syndrome-toxic epidermal necrolysis (TEN); carbamazepine, real-time PCR.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF