Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI KHOA NGOẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH NĂM 2017

Trần Hùng Dũng*, Huỳnh Phát Đạt*, Phạm Thị Bé Lan**, Lâm Vĩnh Niên***

TÓM TẮT :

Đặt vn đề: Hin nay, kháng kháng sinh đang là vn đề toàn cu, đặc bit ni tri các nước đang phát trin trong đó có Vit Nam. Xác định thc trng s dng kháng sinh là cơ s cho nâng cao hiu qu ca vic s dng kháng sinh trong điu tr.

Mc tiêu: Mô t thc trng s dng kháng sinh ti khoa Ngoi ca Bnh vin đa khoa Trà Vinh năm 2017.

Phương pháp nghiên cu: Nghiên cu mô t ct ngang hi cu h sơ bnh án.

Kết qu: Chúng tôi kho sát trên 385 h sơ bnh án. S trường hp s dng 1 loi kháng sinh chiếm 42,1%; s dng 2 loi kháng sinh chiếm 39,5%. Đường s dng ph biến nht là truyn tĩnh mch chm 33,2%, đường ung dưới dng viên 32,0%. Thi gian s dng trung bình nhiu nht 4 – 5 ngày, chiếm 49,1%. Kháng sinh chính được s dng nhiu nht là nhóm cephalosporin thế h 2, cephalosporin thế h 3, penicilin + cht c chế beta–lactamase và aminoglycosid. 100% trường hp phu thut có s dng kháng sinh.

Kết lun: T kết qu thc trng s dng kháng sinh, cn nghiên cu thêm v tính hp lý ca vic s dng kháng sinh trong điu tr.

T khóa: Kháng sinh, phu thut.

ABSTRACT :

Rationale: At present, antibiotic resistance is a global problem, especially in developing countries, including Vietnam. Assessment of actual state of antibiotic use is fundamental to improve the effective use of antibiotics in treatment.

Objective: To describe the current status of antibiotic use in surgery departments of Tra Vinh General Hospital in 2017.

Method: A descriptive cross-sectional study of medical records.

Results: 385 medical records were included. Cases using one antibiotic accounted for 42.1%; two antibiotics 39.5%. The most common route was intravenous slow-delivery with 33.2%, while oral route was 32.0%. Average usage time was 4-5 days, accounting for 49.1%. Commonly used antibiotics were second generation cephalosporins, third generation cephalosporins, penicillins + beta-lactamase inhibitors, and aminoglycosides. 100% of surgery cases used antibiotics.

Conclusion: From the actual state of antibiotic use, more research on the appropriateness of antibiotic indications is needed.

Key words: antibiotics, surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF