Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN HẠNG 1

Lê Thị Thanh Tâm*, Lâm Vĩnh Niên*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Công tác chăm sóc dinh dưỡng của điều dưỡng là một phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thái độ và kỹ năng chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh trong quá trình thực hành tại bệnh viện hạng 1.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 201 điều dưỡng khoa lâm sàng, 42 điều dưỡng khoa khám bệnh, và 207 người bệnh. Bảng câu hỏi soạn sẵn được sử dụng.

Kết quả: Điểm kiến thức của điều dưỡng đạt mức trên trung bình (56,7% cho điều dưỡng khoa lâm sàng và 55,3% cho điều dưỡng khoa khám bệnh). Đa số điều dưỡng đã nhận thấy tầm quan trọng của dinh dưỡng cho người bệnh (lần lượt tại khoa lâm sàng và khoa khám bệnh là 99% và 95,2%). Phần lớn người bệnh hài lòng về các thông tin liên quan đến chế độ dinh dưỡng theo bệnh lý (với các chỉ số đều trên 69%).

Kết luận: Điều dưỡng đã nhận biết tầm quan trọng trong chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh, tuy nhiên cần nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành chăm sóc dinh dưỡng.

Từ khoá: kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc dinh dưỡng, điều dưỡng

ABSTRACT :

Introduction: The work of nurses in nutrition care plays an important role in health care for patients.

Objective: Assess knowledge, attitude and practice on nutrition care of nurses in a level 1 hospital.

Method: Cross sectional study on 201 nurses of clinical wards, 42 nurses of outpatient ward and 207 inpatients. Prepared questionaires were used.

Results: Knowledge score of nurses were just above average (56.7% for clinical ward nurses and 55.3% for outpatient ward nurses). Most of the nurses recognize the importance of nutrition for patients (99% and 95.2%, respectively). Most of the patients were satisfied with nutritional information provided on their diseases (more than 69% for all categories).

Conclusion: Nurses recognize the important role of nutrition in helathcare for patients. However, their knowledge and practical skills on nutrition care should be improved.

Keywords: knowledge, attitude and practice on nutrition care, nurses

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF