Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN BÌNH CHÁNH

Lê Thị Kim Chi*, Lâm Vĩnh Niên**, Trần Ngọc Minh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Rối loạn lipid máu vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của nhiều trạng thái bệnh lý khác nhau. Việc phát hiện sớm rất quan trọng trong điều trị cũng như giúp nâng cao nhận thức của người dân về tình trạng bệnh lý này để từ đó có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Mục tiêu: Khảo sát các đặc điểm rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện huyện Bình Chánh.

Đối tượng–Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu trên bệnh nhân đến khám bệnh tại khoa khám bệnh Bệnh viện huyện Bình Chánh 01/2017 đến 05/2017.

Kết quả: 350 bệnh nhân được chọn với tuổi đời từ 20 tới 84 tuổi, với 213 nam (60,86%), 137 nữ (39,14%). Tỷ lệ rối loạn lipid máu là 66,57%.  Kiểu rối loạn lipid máu phối hợp giữa tăng CT và tăng LDL-C chiếm tỷ lệ cao nhất (13,43%), tiếp đến là rối loạn đơn độc 1 thành phần tăng CT: 11,71%, tăng TG: 12,00%. Không có kiểu giảm HDL-C đơn độc và các kiểu phối hợp: tăng TG và giảm HDL-C; tăng TG - tăng LDL-C; tăng LDL-C - giảm HDL-C; tăng TG - tăng LDL-C - giảm HDL-C. Nam tăng TG nhiều hơn nữ (14,55% so với 7,30%), nữ tăng CT nhiều hơn nam (17,52% và 7,98%) có ý nghĩa thống kê.

Kết luận: Tỷ lệ rối loạn lipid máu lên đến 66,57% trên các bệnh nhân đến khám bệnh. Trong đó tăng TG thường gặp ở nam, tăng CT thường gặp ở nữ hơn. Rối loạn lipid dạng phối hợp thường gặp là kiểu tăng CT và tăng LDL-C.

Từ khoá: rối loạn lipid máu, bệnh nhân ngoại trú

ABSTRACT :

Background: Blood lipid disorders are cause and results of various disease states. Early detection is crucial for treatment as well as improvement in patient’s attention to effective prevention.

Objective: Assess the characteristics of blood lipid disorders in outpatients at Binh Chanh Hospital

Method: Prospective descriptive statistics with patients who visit Binh Chanh Hospital for health check from January, 2017 to May, 2017.

Results: 350 outpatients were incrusted, aging from 20 to 84 with 213 males (60.86%) and 137 females (39.14%). Rate of blood lipid disorders was 66.57%. The commonest type was combined disorder with increased TC and TG (13.43%), and then single disorders, including increased TC 11.71%, increased TG 12%. Single HDL-C disorder or other types of combined disorders such as increased TG and decreased HDL-C, increased TG and increased LDL-C, increased LDL-C and decreased HDL-C, increased TG and increased LDL and decreased HDL was not found. Rate of high TG was higher in male than female (14.55% vs 7.30%); while that of TC was higher in female than male (17.52% vs 7.98%).

Conclusion: Rate of blood lipid disorders was 66.57% in the outpatients, in which high TG was more common in male and high TC more common in female. The combined lipid disorder seen was high TC and high LDL-C.

Keywords: blood lipid disorder, outpatient 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF