Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
TÌNH HÌNH VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

Vũ Đình Ân*, Nguyễn Đức Trọng*, Nguyễn Thị Thu Phương**, Phạm Thị Ngọc Thảo***, Hồ Hoàng Kim****, Lê Minh Khôi*****

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Viêm phổi liên quan thở máy (VPLQTM) là một bệnh lý thường gặp tại các khoa hồi sức tích cực (HSTC) làm tăng tỉ lệ bệnh tật và tử vong. Các khuyến cáo về điều trị VPLQTM đều nhấn mạnh vai trò của dịch tễ học và tình hình đề kháng kháng sinh tại chỗ.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ, các yếu tố liên quan, tác nhân gây bệnh VPLQTM tại khoa HSTC, Bệnh viện Quân Y 175.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả. Chẩn đoán VPLQTM theo Bộ Y tế Việt Nam năm 2015. Bệnh phẩm được thu thập bằng hút qua ống nội khí quản hoặc qua nội soi phế quản. Cấy vi khuẩn và thực hiện kháng sinh đồ tự động bằng máy Vitek 2 Compact.

Kết quả: Từ 9/2016 đến 4/2017 thu nhận 136 BN. Tỉ lệ VPLQTM là 43,4%. Các tác nhân chính gây VPLQTM là: A. baumannii (40,7%); K. pneumonia (18,6%); P. aeruginosa (13,6%); Staph. aureus (8,5%). A. baumannii hầu như kháng tất cả các kháng sinh, 73% còn nhạy cảm với colistin. Các tác nhân khác đều có tỉ lệ đề kháng kháng sinh cao đáng báo động.

Kết luận: VPLQTM tại khoa HSTC, Bệnh viện Quân Y 175 có chiều hướng gia tăng. Tác nhân gây bệnh đề kháng kháng sinh cao. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác chống nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện và đặc biệt là tại khoa HSTC.

Từ khóa : viêm phổi liên quan thở máy, đề kháng kháng sinh, Bệnh viện Quân Y 175

ABSTRACT :

Background: Ventilator-associated pneumonia (VAP) is a common condition in patients at intensive care units (ICUs) increasing mortality and morbidity. Local epidemiology of VAP has been is widely emphasized by all guidelines on VAP management.

Objectives: The study was carried out to determine the VAP rate, associated factors, pathogens and antimicrobial resistance at the ICU, Military Hospital 175.

Method: Cross sectional, observational study. VAP diagnosis was based on criteria issued by Ministry of Health in 2015. Samples were collected by intratracheal tube aspiration or bronchoscopy aspiration. Culture and antibiogram were carried out on automated Vitek 2 System.

Results: VAP was associated with increased length of stay, length of mechanical ventilation and elevated mortality which was of 43.4%. The main causative pathogens were A. baumannii (40.7%); K. pneumonia (18.6%); P. aeruginosa (13.6%); Staph. aureus (8.5%). A. baumannii was resistant to most antibiotics and 73% isolated A. baumannii was still sensitive to colistin. Other pathogens showed alarmingly high rate of antibiotic resistance.

Conclusion: A trend of increased rate of VAP at the ICU of Military Hospital 175 was clearly confirmed. The main causative pathogens were highly resistant germs. Therefore, infection control program need to be strengthened in the whole hospital, especially at the ICU.

Key words: Ventilator- Associated Pneumonia (VAP), antibiotic resistance, Military Hospital 175.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF