Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA NT-PROBNP (N-TERMINAL-B-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE) TRONG PHẪU THUẬT TIM Ở NGƯỜI LỚN

Khuất Tuấn Anh*, Nguyễn Thị Băng Sương**, Nguyễn Hoàng Định***, Lê Minh Khôi****

TÓM TẮT :

Mở đầu: Nhiều nghiên cứu đã khẳng định giá trị hữu ích của NT-proBNP trong thực hành lâm sàng tim mạch nội khoa. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có nghiên cứu nào về vai trò tiên lượng của chỉ điểm sinh học này trong phẫu thuật (PT) tim.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá giá trị của NT-proBNP trong tiên lượng mức độ nặng trong giai đoạn hậu phẫu của những bệnh nhân được phẫu thuật tim.

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu. Bệnh nhân (BN) từ 15 tuổi trở lên, được PT tại khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM. NT-proBNP được xét nghiệm trước PT và ngay sau PT. Khảo sát hệ số tương quan giữa NT-ProBNP với các chỉ điểm mức độ nặng của BN PT tim.

Kết quả: Từ ngày 01/03/2015 đến 31/05/2016 có 128 bệnh nhân được thu nhận vào nghiên cứu. Nồng độ trung bình NT-proBNP trước và sau PT lần lượt là 1079,36 ± 2584,23 pg/mL và 2275,01 ± 4983,15 pg/mL. Hệ số tương quan giữa nồng độ NT-proBNP trước PT với thời gian hồi sức, thở máy, thời gian sử dụng thuốc vận mạch lần lượt là 0,44; 0,36 và 0,42. Hệ số tương quan giữa nồng độ NT-proBNP sau PT với thời gian hồi sức, thở máy, thời gian sử dụng thuốc vận mạch lần lượt là 0,64; 0,23 và 0,66 (p<0,05).

Kết luận: Nồng độ NT-proBNP trước và ngay sau PT tim có giá trị tiên đoán độ nặng của BN trong giai đoạn hậu phẫu. Đây có thể là chỉ điểm sinh học có ích góp phần tiên lượng BN người lớn được PT tim.

Từ khóa: NT-proBNP, suy tim, phẫu thuật tim

ABSTRACT :

Background: A myriad of studies has clearly confirmed the clinical utility of serum NT-proBNP in cardiology. However, no study in Vietnam has been conducted to assess the prognostic value of this biomarker in adult patients undergoing cardiac surgery.

Objectives: To assess the value of serum NT-proBNP in predicting post-operative severity in adult patients undergoing cardiac surgery.

Materials and method: This was a prospective study. Patients above 15 years old, who were planned for elective cardiac surgery at the Cardiovascular Surgery Department, University Medical Center were recruited. Serum NT-proBNP levels before and immediate after the surgery were measured. The correlation coefficients between pre- and post-operative serum NT-ProBNP levels and clinical indicators of severity were analyzed.

Results: From March 2015 to May 2016, 128 patients were recruited. Mean pre- and post-operative serum NT-proBNP levels were 1079.36 ± 2584.23 pg/mL and 2275.01 ± 4983.15 pg/mL, respectively. The correlation coefficients between pre-operative NT-proBNP level and ICU stay, mechanical ventilation length and duration of vasopressor/inotropic support were 0.44; 0.36 and 0.42, respectively. The correlation coefficients between post-operative NT-proBỆNH NHÂNP level and ICU stay, mechanical ventilation length and duration of vasopressor support were 0.64; 0.23 and 0.66 (p<0.05), respectively.

Conclusions: The pre- and post-operative serum NT-proBNP levels were proved to have power to predict post-operative severity in patients undergoing cardiac surgery. NT-ProBNP would be a useful prognostic biomarker in this group of patients.

Key words: NT-proBNP, heart failure, cardiac surgery

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF