Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
NỒNG ĐỘ HBsAg Ở CÁC GIAI ĐOẠN DIỄN TIẾN CỦA NHIỄM HBV MẠN

Nguyễn Thị Cẩm Hường*, Trần Bảo Như**, Nguyễn Quang Trung*, Phạm Thị Lệ Hoa*

TÓM TẮT :

Cơ sở khoa học: HBsAg được xem như là dấu ấn phản ánh hiệu quả của phản ứng thải trừ miễn dịch với HBV. Nồng độ HBsAg giảm dần trong quá trình nhiễm HBV và có thể phản ánh hoạt tính của siêu vi ở người nhiễm HBV mạn theo các nghiên cứu trên thế giới, nhưng chưa có ở dữ liệu ở người Việt Nam.

Mục tiêu: Mô tả phân bố nồng độ HBsAg và liên quan giữa HBsAg với HBVDNA trong các giai đoạn diễn biến tự nhiên của nhiễm HBV mạn.

Phương pháp: Mô tả cắt ngang 315 bệnh nhân nhiễm HBV mạn thuộc 4 giai đoạn diễn biến nhiễm HBV thực hiện tại BV. Đại học Y Dược TP.HCM từ 6/2013 đến 6/2017. HBsAg định lượng thực hiện bằng kỹ thuật ECLIA, sử dụng bộ kit Elecsys HBsAgII (Roche).

Kết quả: Không có khác biệt ý nghĩa về nồng độ HBsAg ở genotype B và C. Nồng độ HBsAg ở nhóm HBeAg dương cao hơn nhóm HBeAg âm. Nhóm nhiễm HBV HBeAg dương với viêm gan hoạt tính có HBsAg thấp hơn nhóm nhiễm HBV không có viêm gan hoạt tính. Nồng độ HBsAg giảm dần và có khác nhau ý nghĩa theo trình tự các giai đoạn của diễn biến nhiễm HBV, cao nhất ở nhóm HBIe+ (4,5 ± 0,4 log IU/mL), thấp hơn và phân tán rộng hơn ở giai đoạn CHBe+ (3,8 ± 0,6 log IU/mL) và CHBe- (3,1 ± 0,6 log IU/ml). Nồng độ HBsAg thấp và phân tán nhiều nhất ở giai đoạn HBIe- (2,4 ± 1,2 log IU/mL). Có tương quan về phân bố với mức độ khác nhau giữa HBsAg và HBVDNA ở các giai đoạn của nhiễm HBV.

Kết luận: HBsAg có tương quan với HBVDNA ở tất cả các giai đoạn của nhiễm HBV mạn. Nên sử dụng kết hợp HBsAg với HBVDNA trong quản lý bệnh nhân viêm gan B mạn, nhất là ở bệnh nhân có HBeAg âm để có chỉ định điều trị và theo dõi thích hợp.

Từ khoá: Mật độ HBsAg, giai đoạn diễn tiến tự nhiên nhiễm HBV mạn. HBIe+, HBIe-, CHBe+, CHBe-.

ABSTRACT :

Background: Quantitative serum HBsAg has been considered as a marker that reflects the effect of immune clearance on HBV in chronic hepatitis B patients (CHB). Serum HBsAg level varies in different phases of infection.

Aims: We aimed to investigate serum HBsAg levels and its correlations with HBVDNA in different phases of CHB.

Methods: The cross-sectional study was done in University medical center at Ho Chi Minh city, from 6/2013 to 6/2017. The serum HBsAg was measured by ECLIA, using Elecsys HBsAgII kit (Roche).

Results: 315 CHB treatment naïve patients (148 genotype B and 58 genotype C) were recruited in this study. Patients were categorized into 4 groups: Chronic HBV infection HBeAg positive (HBIe+, n=48), Chronic hepatitis B HBeAg positive (CHBe+, n=66), Chronic HBV infection HBeAg negative (HBIe-, n=98), Chronic hepatitis B HBeAg negative (CHBe-, n=103). There was no difference of HBsAg levels between genotype B and C. The median HBsAg titers were different between phases of CHB (p<0.001) and significantly higher in HBeAg (+) than that in HBeAg (-) patients. The highest HBsAg level with the narrowest distribution was found in HBIe+ (4.5 log10 IU/mL). HBsAg was lower in CHBe+ (3.8 log10 IU/mL), in HBIe- (2.4 log10 IU/mL) and in CHBe- (3.1 log10 IU/mL). The HBIe- group had a lowest and widest distribution of HBsAg values. There were relations between HBsAg and HBVDNA in each stage group of HBV infection.

Conclusion: Our study demonstrated that serum HBsAg levels were significantly different in natural phases of chronic HBV infection and was a helpful marker for immune activation; HBsAg quantification levels should be used in combination with HBVDNA for precisely staging and managing for CHB patients.

Key words: Quantitative HBsAg, natural phases of CHB, HBIe+, HBIe-, CHBe+, CHBe-.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF