Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
BIỂU HIỆN CỦA GEN NOX4 TRÊN TẾ BÀO DÂY CHẰNG NHA CHU NGƯỜI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HỢP CHẤT DUNG GIẢI TẾ BÀO PORPHYROMONAS GINGIVALIS

Nguyễn Thu Thuỷ*, Sujiwan Seubbuk**, Rudee Surarit**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Porphyromonas gingivalis là vi khuẩn thường được xem là tác nhân gây bệnh quan trọng đối với viêm nha chu. Gen NOX4 liên quan đến sự sản xuất gốc oxy tự do (ROS) trên tế bào người.

Mục tiêu: Đánh giá biểu hiện gen NOX4 trên tế bào dây chằng nha chu người dưới tác động của hợp chất dung giải tế bào Porphyromonas gingivalis.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Tế bào dây chằng nha chu người (TBDCNCN) của Đơn vị cung cấp tế bào nuôi cấy Hoa Kỳ (American Type Culture Collection, ATCC), được nuôi trong môi trường Dulbecco biến đổi (Dulbecco’s Modified Eagle Medum, DMEM). Sau đó tế bào được cấy vào giếng chứa các nồng độ hợp chất dung giải tế bào Porphyromonas gingivalis 20 μM và 50 μM. Thu lại dung dịch tế bào sau 2 giờ và 24 giờ để thực hiện real-time PCR đánh giá biểu hiện gen NOX4.

Kết quả: Biểu hiện của NOX4 tăng lên theo thời gian tiếp xúc với P. gingivalis dù ở nồng độ thấp, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Với nồng độ cao hơn, biểu hiện của gen được duy trì ổn định theo thời gian, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở thời điểm sau hai giờ so với thời điểm sau 24 giờ (p>0,05).

Kết luận: Dưới tác dụng của hợp chất dung giải tế bào P. gingivalis, biểu hiện gen NOX4 trên tế bào dây chằng nha chu người tăng lên, tác động này thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào nồng độ P. gingivalis.

Từ khoá: NOX4, stress oxy hóa, Porphyromonas gingivalis, tế bào dây chằng nha chu người.

ABSTRACT :

Background: Porphyromonas gingivalis is an important etiologic factor of periodontal diseases. NOX4 gene is related to the production of reative oxygen species (ROS).

Objectives: The aim of this study was to investigate the expression of NOX4 in human periodontal ligament cells under the effect of Porphyromonas gingivalis lysate.

Materials and methods: Primary human periodontal ligament cells (HPDLF) was cultured in growth media under P. gingivalis lysate treatment in different concentrations for 2 and 24 hours. Following incubation, the expression of NOX4 was evaluated by using Real-time PCR.

Results: The expression of NOX4 increased with time of exposure to P. gingivalis, even at low concentrations significantly (p<0.05). At higher concentration, the expression of the gene was stable over time, the difference was not statistically significant between after two hours and after 24 hours (p>0.05).

Conclusion: Under the effect of P. gingivalis lysate, NOX4 gene expression in HPDLF was increased, which depended on time and P. gingivalis lysate concentration.

Key words: NOX4, oxidative stress, Porphyromonas gingivalis, human periodontal ligament cells.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF