Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG MÔ HÌNH NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH TẾ BÀO CỦA XI MĂNG NHA KHOA

Trần Xuân Vĩnh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá độc tính lên tế bào gốc trung mô tủy xương người (hBMSCs) của xi măng BiodentineTM bằng phương pháp nuôi cấy tế bào với dịch chiết vật liệu.

Đối tượng và phương pháp: hBMSC được cung cấp bởi nhóm vật liệu y sinh thuộc trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh. Dịch chiết BiodentineTM được chuẩn bị và pha loãng theo nồng độ 100%, 50%, 25%, 12,5% và 6,25%, sau đó đưa vào đĩa 96 giếng có hBMSCs. Đánh giá độc tính tế bào bằng phương pháp MTT.

Kết quả: Dịch chiết BiodentineTM chưa pha loãng (nồng độ 100%) độc với tế bào hBMSCs. Các nồng độ pha loãng 50%, 25%, 12,5% và 6,25% không còn độc với tế bào. Phần trăm tế bào sống càng tăng khi nồng độ dịch chiết của BiodentineTM càng pha loãng.

Kết luận: Từ kết quả thu được, chúng tôi có thể kết luận việc sử mô hình nuôi cấy tế bào với việc pha loãng dịch chiết vật liệu là phù hợp để đánh giá độc tính của vật liệu lên tế bào. Nồng độ 12,5% và 6,25% là nồng độ lý tưởng sử dụng để thực hiện các đánh giá tính tương hợp sinh học khác.

Từ khoá: tế bào gốc trung mô tuỷ xương người, BiodentineTM , độc tính tế bào

ABSTRACT :

Objective: The study was to evaluate the toxicity of BiodentineTM cement to human Bone Marrow Stem Cells (hBMSCs) by cell culture with material extracts.

Methods: hBMSCs was produced by Ho Chi Minh City University of Science. BiodentineTM were prepared, diluted at 100%, 50%, 25%, 12.5% and 6.25%, and added to culture insert plates which was placed into 96 wells containing culture cells. Cytotoxicity was assessed using MTT method

Results: 100% BiodentineTM extract is toxic to hBMSCs. Diluted concentrations of 50%, 25%, 12.5% and 6.25% are not toxic to the cells. The percentage of cell vitability increases as the concentration of BiodentineTM extract decreases.

Conclution: We can conclude that cell culture models with dilution of the material extracts is appropriate to assess the toxicity of the material to the cell. Concentrations of 12.5% or 6.25% are ideal for other biocompability evaluations.

Key words: human Bone Marrow Stem Cells, BiodentineTM, Cytotoxicity.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF