Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
PHẢN ỨNG ĐAU VỚI HAI LOẠI THUỐC TÊ BỀ MẶT KHI GÂY TÊ BẰNG KỸ THUẬT CẮN – TỰA – GIẬT

Nguyễn Thùy Trang*, Nguyễn Phạm Nhật Tuyền** Phan Ái Hùng**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: So sánh cảm nhận và phản ứng đau của trẻ em khi đâm kim và bơm thuốc tê trong quá trình gây tê đáy hành lang bằng kỹ thuật cắn - tựa - giật ở nhóm bôi tê 5 giây với Benzocaine 20% và EMLA 5%.

Phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, nửa miệng, mù đôi, thực hiện trên 52 trẻ có hành vi hợp tác (Frankl 3 hoặc 4) trong độ tuổi 4 – 12, có nhu cầu gây tê tại chỗ hai bên cung hàm. Mỗi trẻ được gây tê ngấm đáy hành lang với kỹ thuật cắn – tựa – giật bằng kim cực ngắn 31G sau khi đã bôi tê ngẫu nhiên với thuốc tê bề mặt Benzocaine 20% dạng gel (hoặc EMLA 5%)trong thời gian 5 giây trong lần hẹn đầu và lần hẹn thứ 2 (cách lần hẹn đầu 1 tuần) được bôi tê với thuốc tê bề mặt còn lại. Tất cả mũi tiêm đều được thực hiện bởi cùng một bác sĩ đã được làm mù (không biết trẻ thuộc nhóm nào).Ngay sau đó đánh giá phản ứng đau của trẻ lúc đâm kim và lúc bơm thuốc tê theo thang đo modified Behavioral Pain Scale (MBPS). Sau mỗi mũi tiêm, hỏi trẻ cảm giác về gây tê theo thang đo Wong-Baker Faces Pain Rating Scale (WBFPRS).

Kết quả: phản ứng của trẻ khi gây tê ngấm đáy hành lang ở cả 2 nhóm bôi tê 5 giây với Benzocaine 20% và EMLA 5% đều tương tự nhau. Loại thuốc tê bề mặt không ảnh hưởng đến cảm nhận đau và phản ứng đau của trẻ trong quá trình đâm kim hay bơm thuốc tê.

Kết luận: Không có sự khác biệt về cảm nhận đau và phản ứng đau của trẻ trong khi đâm kim và bơm thuốc tê bằng kỹ thuật cắn – tựa – giật ở cả 2 nhóm bôi tê 5 giây với Benzocaine 20% và EMLA 5%.

Từ khóa: phản ứng đau, thuốc tê bề mặt, Benzocaine 20% gel, EMLA 5% cream, gây tê ngấm, kỹ thuật cắn – tựa – giật.

ABSTRACT :

Objective: to compare the pain responses of children during needle insertion and injection of buccal infiltration with alternative technique at bilateral buccal sites prepared with 5-second topical application of Benzocaine 20% gel versus EMLA 5% cream.

Method: Fifty-two children between the ages of 4 to 12, who were requiring bilateral local anesthesia in a pediatric dental clinic, were selected for this study. A double-blind randomized controlled clinical trial design was used. Each child received a buccal anesthesia with “bite - rest on - pull” technique following topical application of either Benzocaine 20% gel or EMLA 5% cream for 5 seconds during the first visit and during the second visit with the other. One operator administered all injections using 31G extra-short dental needle. The modified Behavioral Pain Scale was used to assess pain responses during needle insertion and injection. Right after administering the local anesthesia on each site, children were required to rank their feeling based on Wong-Baker Faces Pain Rating Scale.

Results: Children’s reaction to buccal infiltration prepared with either Benzocaine 20% gel or EMLA 5% cream for 5 seconds was similar. Subjective and objective evaluation disclosed no difference in effect of both topical anesthetic on either needle insertion or injection of local anesthetic with alternative technique.

Conclusion: There are no differences in pain responses of children during insertion and injection of local anesthesia with alternative technique when either Benzocaine 20% gel or EMLA 5% cream is applied for 5 seconds.

 Key words: pain responses, topical anesthetic, Benzocaine 20% gel, EMLA 5% cream, buccal infiltration, “bite - rest on - pull” technique.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF