Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 2
PHÂN TÍCH NHIỆT LƯỢNG QUÉT VI SAI (DSC) CÁC LOẠI DỤNG CỤ QUAY NỘI NHA NICKEL-TITANIUM

Nguyễn Quốc Thắng*, Phạm Văn Khoa**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm khảo sát nhiệt độ kết thúc chuyển pha austenite (Af) dọc theo trục dụng cụ của ba hệ thống dụng cụ quay nội nha Nickel-Titanium (NiTi) gồm Reciproc, HyFlex CM Pro và Neoniti.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu in vitro trên 30 dụng cụ quay NiTi còn mới của ba hệ thống Reciproc, HyFlex CM Pro và Neoniti. Các trâm được cắt thành từng đoạn nhỏ khoảng 4-5 mm dọc theo trục dụng cụ từ phần đầu dụng cụ. Sử dụng phương pháp phân tích nhiệt lượng quét vi sai (DSC) để xác định nhiệt độ chuyển pha và quá trình chuyển pha vật liệu của các đoạn mẫu.

Kết quả: Giá trị Af của từng đoạn mẫu dọc theo trục dụng cụ của từng loại hệ thống trâm có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Kết luận: Ở mỗi hệ thống trâm quay NiTi thế hệ mới có nhiệt độ chuyển pha không giống nhau phụ thuộc vào vật liệu cấu tạo trâm.

Từ khoá: NiTi, dụng cụ quay, phân tích nhiệt lượng quét vi sai (DSC), quá trình chuyển pha

ABSTRACT :

Objective: The aim of this study was to investigate the values of Af along the axial length of NiTi rotary instruments (Reciproc, HyFlex CM Pro, Neoniti).

Materials and method: In this in vitro study, 30 files as-recieved (Reciproc, HyFlex CM Pro, Neoniti) were cut into segments at 4-5 mm increment from the working tip. The transformation temperatures and phase transformations of regional specimens was examined using differential scanning calorimetric.

Result: The Af values of each specimens along the axial length of NiTi instruments in three groups were significantly different (p < 0,05).

Conclusion: The phase transformation in each rotary instruments systems are .

Key words: NiTi, rotary instrument, diffential scanning calorimetric (DSC) analysis, phase transformation

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF