Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CẤP SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC CỦA NEFOPAM KẾT HỢP PARACETAMOL

Đỗ Việt Nam*, Phan Tôn Ngọc Vũ**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Giảm đau có vai trò quan trọng trong phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước. Sự kết hợp giữa nefopam và paracetamol mang đến hiệu quả giảm đau với tác dụng đồng vận và có thể hiệu quả trong điều trị đau sau phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước.

 Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ của nefopam kết hợp paracetamol trên bệnh nhân phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước

 Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng, 60 bệnh nhân phẫu thuật chương trình nội soi tái tạo dây chằng chéo trước với gây tê tủy sống chia làm 2 nhóm: nhóm nefopam-paracetamol và nhóm paracetamol. Liều morphine, điểm đau VAS khi nghỉ và vận động được ghi nhận và so sánh giữa 2 nhóm tại các thời điểm sau phẫu thuật 1 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 12 giờ và 24 giờ. Các biến chứng cũng được ghi nhận.

 Kết quả: Liều morphine ở nhóm nefopam-paracetamol thấp hơn nhóm chứng tại tất cả các thời điểm(p< 0,05). Điểm đau VAS khi nghỉ và vận động ở nhóm nefopam-paracetamol thấp hơn nhóm chứng tại các thời điểm 3 giờ, 6 giờ, 12 giờ, 24 giờ. Không có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê tại thời điểm 1 giờ. Không có biến chứng nào được ghi nhận.

 Kết luận: Kết hợp nefopam và paracetamol là phương pháp hiệu quả trong điều trị đau sau phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước.

 Từ khóa: nefopam-paracetamol, giảm đau, nội soi tái tạo dây chằng chéo trước

ABSTRACT :

Background: Analgesia has an important role in patient with arthoscopic arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction(ACLR). The combination of nefopam and paracetamol produces effective analgesia with synergistic interaction and may be effective for the treatment of pain after arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction.

Objectives: To evaluate the efficacy of post-operative of the combination of nefopam and paracetamol in patients with ACLR.

Methods: Clinical Trial. A total of 60 patients scheduled to undergo ACLR under spinal anesthesia were divided into 2 groups: nefopam-paracetamol group, or paracetamol group. Dose of morphine, VAS pain score at rest and movement were collected and compared between 2 groups at 1 hour, 3 hour, 6 hour, 12 hour and 24 hour after surgery. Side effects were evaluated.

Results: Dose of morphine in nefopam-paracetamol group was significantly lower than the control group at all-time points. VAS pain score at rest and movement of nefopam-paracetamol group was lower at 3 hour, 6 hour, 12 hour and 24 hour after surgery. There was no statistical significant difference at 1 hour. No side effect was noted.

Conclusion: The combination of nefopam and paracetamol is an effective method of pain management in arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction.

Keywords: nefopam-paracetamol, analgesia, anterior cruciate ligament reconstruction.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF