Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP DÙNG ỐNG THÔNG FOGARTY CHẸN PHẾ QUẢN THÔNG KHÍ MỘT PHỔI TRONG PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC TRÊN BỆNH NHÂN NỘI KHÍ QUẢN KHÓ

Phạm Văn Đông*, Đoàn Phước Lộc*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Thông khí một phổi gần như là chỉ định bắt buộc trong phẫu thuật lồng ngực, thông thường là sử dụng ống nội phế quản hai nòng. Tuy nhiên, một số trường hợp khó hoặc không thể đặt được ống nội phế quản hai nòng, như ở những bệnh nhân đặt nội khí quản khó hoặc đã mở khí quản thì dùng catheter hút máu đông Fogarty để chẹn phế quản là phương pháp hiệu quả và an toàn.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả ca lâm sàng

Kết quả: Ca lâm sàng 1: bệnh nhân nam, 31 tuổi, chẩn đoán: ho ra máu – u nấm thùy trên phổi trái – viêm cột sống dính khớp. Chỉ định phẫu thuật: cắt thùy trên phổi trái. Đặt ống nội phế quản bằng ống nội soi mềm thất bại, phải mở khí quản và dùng catheter hút máu đông Fogarty để phân lập phổi. SpO­2 ổn định trong suốt cuộc mổ. Ca lâm sàng 2: Đặt nội phế quản hai nòng thất bại 2 lần, phải đặt ống nội khí quản số 7,5 và sử dụng catheter hút máu đông Fogarty để phân lập phổi trái, thông khí phổi phải. SpO­2 ổn định trong thời gian phẫu thuật.

Kết luận: catheter hút máu đông Fogarty chẹn phế quản có hiệu quả và an toàn để phân lập phổi trong trường hợp thất bại với phương pháp đặt nội phế quản hai nòng.

Từ khóa: nội phế quản hai nòng, catheter hút máu đông Fogarty các cỡ, đặt nội khí quản khó.

ABSTRACT :

Background: One lung ventilation (OLV) is considered to be the absolute indication for thoracic surgery, typically, use of a double-lumen tube. However, it is impossible to place a double lumen endotracheal tube (DLT) in patients with tracheostomy stoma or difficult intubation, use of Fogarty catheter as a bronchial blocker through a single-lumen endotracheal tube is effective and safe.

Methods: case study.

Results: Case study No.1: A 31-year-old male patient had been diagnosed with hemoptysis - pulmonary aspergilloma of the left upper lobe - spondylosis. He had indicated for left upper lobectomy. Tracheostomy due to unsuccessful fiberoptic intubation, then a Fogarty catheter was advanced through endotracheal tube in order to isolate two lungs. Oxygen saturation was stable during intra-operative period. Case study No.2: This case is similar to case study No.1, after two unsuccessful attempts of inserting double-lumen tube, the Fogarty catheter was then advanced through endotracheal tube in order to isolate the left lung and ventilate the right lung. Oxygen saturation was stable during intra-operative period.

Conclusion: Use of Forgarty catheter as bronchial blocker through a single-lumen endotracheal tube is an effective and safe method when we cannot intubate double-lumen tube.

Key words: double-lumen endotracheal, Fogarty, difficult intubation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF