Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
HIỆU QUẢ BẢO VỆ CƠ TIM CỦA DUNG DỊCH LIỆT TIM HISTIDINE – TRYPTOPHAN – KETOGLUTARE TRONG PHẪU THUẬT ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC

Trần Thị Diễm Quỳnh*, Nguyễn Thị Quý**, Phạm Văn Đông*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả bảo vệ cơ tim của dung dịch liệt tim Histidine - Tryptophan - Ketoglutarate và dung dịch liệt tim pha máu lạnh trong phẫu thuật động mạch chủ ngực.

Tiến hành nghiên cứu: nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu 58 bệnh nhân phẫu thuật động mạch chủ ngực. Các bệnh nhân được chia thành 2 nhóm sử dụng dung dịch liệt tim HTK và dung dịch liệt tim pha máu lạnh, từ tháng 9/2016 - 5/2017 tại bệnh viện Chợ Rẫy. Đánh giá hiệu quả bảo vệ cơ tim qua việc đánh giá nồng độ men tim troponin I và CK-MB phóng thích ra sau mở kẹp động mạch chủ, tỉ lệ rung thất, tỉ lệ sử dụng thuốc trợ tim sau mở kẹp động mạch chủ.

Kết quả: Nồng độ troponin I và CK-MB phóng thích ra sau mở kẹp động mạch chủ ở nhóm HTK thấp hơn nhóm pha máu lạnh, tỉ lệ sử dụng thuốc trợ tim ở nhóm HTK thấp hơn nhóm pha máu lạnh. Tỉ lệ rung thất ở nhóm HTK cao hơn nhóm pha máu lạnh.

Kết luận: Dung dịch liệt tim HTK có hiệu quả bảo vệ cơ tim trong phẫu thuật động mạch chủ ngực.

Từ khóa: Dung dịch liệt tim, bảo vệ cơ tim, phẫu thuật động mạch chủ ngực.

ABSTRACT :

Goal of study: to evaluate the myocardial protective effect of cardioplegia by using Histidine - Tryptophan - Ketoglutarate solution and cold blood cardioplegia for thoracic aortic surgery.

Materials and methods: a prospective study enrolled 58 patients required thoracic aortic surgery. There were divided into two groups: HTK solution group and cold blood cardioplegia group, conducted from 9/2016 to 5/2017 at Cho Ray Hospital.The effect of myocardial protection was evaluated by screening: cardiac enzymes regarding Troponin I and CK-MB that released after aortic unclamping, ventricular fibrillation, and the use of inotropic agents after aortic unclamping.

Results: Troponin I and CK-MB that released after aortic unclamping in HTK group were lower than cold blood cardioplegia group, the need for using inotropes in HTK group was lower than cold blood cardioplegia group, ventricular fibrillation rates in HTK group were higher compared to cold blood cardioplegia group.

Conclusion: HTK cardioplegic solution has myocardial protective effect for thoracic aortic surgery.

Key words: Cardioplegic solution, myocardial protection, thoracic aorta operation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF