Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
HIỆU QUẢ BẢO VỆ TẾ BÀO GAN CỦA TIỀN THÍCH NGHI VỚI SEVOFLURANE TRONG PHẪU THUẬT CẮT GAN

Doanh Đức Long*, Nguyễn Thị Ngọc Đào*, Nguyễn Thị Thanh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Kiểm soát mạch máu trong phẫu thuật cắt gan giúp giảm mất máu, nhưng lại gây ra tổn thương thiếu máu – tái tưới máu ở nhu mô gan còn lại. Hiệu quả bảo vệ tế bào gan của sevoflurane đối với tổn thương thiếu máu – tái tưới máu trong phẫu thuật cắt gan chưa rõ ràng. Tiền thích nghi với sevoflurane có thể đem lại hiệu quả bảo vệ trong phẫu thuật cắt gan có kiểm soát mạch máu.

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả bảo vệ tế bào gan của tiền thích nghi với sevoflurane trong phẫu thuật cắt gan có kiểm soát mạch máu vào.

Đối tượng – phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng, mù đơn trên 66 bệnh nhân cắt gan do ung thư tế bào gan, có kẹp chọn lọc – ngắt quãng cuống Glissonean của phân thùy gan ở thì cắt nhu mô gan, được chia làm hai nhóm: tiền thích nghi với sevoflurane (n=32) hoặc nhóm chứng (n=34). So sánh nồng độ đỉnh alanine aminotransferase (ALT) và aspartate aminotransferase (AST) huyết thanh trong vòng 7 ngày sau mổ và nồng độ ALT, AST tại các thời điểm ngày hậu phẫu 0, 1, 3, 5, 7 giữa hai nhóm.

Kết quả: Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm về nồng độ đỉnh ALT, AST, nồng độ men gan ALT, AST tại thời điểm ngày hậu phẫu 1, 3, 5, 7. Nồng độ men gan ALT, AST ở thời điểm ngày hậu phẫu 0 ở nhóm tiền thích nghi với sevoflurane cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng.

Kết luận: Tiền thích nghi với sevoflurane không giúp làm giảm tổn thương tế bào gan trong phẫu thuật cắt gan có kiểm soát mạch máu vào chọn lọc – ngắt quãng.

Từ khóa: tiền thích nghi, sevoflurane, phẫu thuật cắt gan, tổn thương thiếu máu – tái tưới máu.

ABSTRACT :

Background: Vascular control reduces blood loss during liver resection, but it induces the ischemic – reperfusion injury in the remnant liver. Hepatoprotective effects of sevoflurance to the ischemic –reperfusion injury in liver resection is unclear. Preconditioning with sevoflurane may have protective effects in liver resection.

Objectives: Evaluate the hepatoprotective effects of preconditioning with sevoflurane in liver resection performed under inflow occlusion.

Methods: In a randomized controlled single-blind trial, 66 patients underwent liver resection for hepatocellular carcinomas, performed under intermittent selective clamping of the segmental branches of the Glissonean pedicle during the dissection, were divided into 2 groups: preconditioning with sevoflurane group (n=32) and control group (n=34). Peak serum values of alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) within 7 postoperative days; ALT and AST on postoperative day 0, 1, 3, 5 and 7 between 2 groups were compared.

Results: There was no significant difference between two groups in peak ALT and AST within 7 postoperative days, ALT and AST on postoperative day 1, 3, 5, 7. ALT and AST on postoperative day 0 were significant higher in the preconditioning group.

Conclusions: Preconditioning with sevoflurane does not reduce liver damage in liver resection performed under intermittent selective inflow occlusion.

Keywords: preconditioning, sevoflurane, liver resection, ischemic – reperfusion injury.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF