Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA ĐỘ THANH THẢI LACTATE MÁU VÀ ĐỘ BÃO HOÀ OXY MÁU TĨNH MẠCH TRUNG TÂM TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG HUYẾT VÀ SỐC NHIỄM TRÙNG

Huỳnh Vân Khanh*, Nguyễn Thị Thanh*

TÓM TẮT :

Mở đầu : Nhiễm trùng huyết nặng và sốc nhiễm trùng là vấn đề sức khỏe chiếm tỉ lệ tử vong cao trên thế giới cũng như tại Việt Nam dù đã có nhiều khuyến cáo điều trị được đưa ra. Độ thanh thải (ĐTT) lactate máu và độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch trung tâm (ScvO2) là 2 phương pháp được nghiên cứu nhiều để theo dõi hiệu quả điều trị.

Mục tiêu : Xác định độ nhạy, độ đặc hiệu và ngưỡng phân chia tối ưu của ĐTT lactate trong tiên lượng tử vong ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng. Khảo sát giá trị tiên lượng tử vong của ScvO2 ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng

Đối tượng - phương pháp nghiên cứu : Nghiên cứu bệnh đoàn hệ, trên 56 bệnh nhân nhiễm trùng huyết nặng và sốc nhiễm trùng nhập khoa hồi sức ngoại bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ tháng 9/2016 đến tháng 5/2017

Kết quả : Có 30 bệnh nhân trong nhóm sống và 26 bệnh nhân trong nhóm tử vong. ĐTT lactate máu giờ thứ 6 của nhóm sống là 10,7 (-19,5 – 33,3), của nhóm tử vong là 0,07 (-26,3 – 27,2) (p = 0,8). Tỉ lệ ScvO2 giờ thứ 6 bất thường trong nhóm sống là 26,7%, trong nhóm tử vong là 38,5% (p = 0,35). Liều noradrenalin và điểm SOFA lúc nhập hồi sức là yếu tố có liên quan độc lập với tỉ lệ tử vong.

Kết luận : ĐTT lactate máu giờ thứ 6 và độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch trung tâm giờ thứ 6 không có ý nghĩa tiên lượng tử vong trên bệnh nhân nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng.

Từ khóa : ĐTT lactate máu, độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch trung tâm, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng.

ABSTRACT :

Background: severe sepsis and septic shock have high mortality rate globally as well as in Vietnam despite treatment recommendations. Lactate clearance (LC) and central venous oxygen saturation (ScvO2) are the two most studied methods regarding treatment effects.

Objectives: Identify the sensitivity, specificity and optimal cut - off of lactate clearance for prognosis in patients with sepsis and septic shock. Survey prognosis value of ScvO2 in patients with sepsis and septic shock

Method: case cohort study, 56 patients admitted surgical intensive care unit at Gia Dinh hospital with severe sepsis or septic shock from 9/2016 to 5/2017

Results: 30 patients in survival group and 26 patients in no survival group. LC in the first 6 hours in survival group is 10.7 (-19.5 – 33.3), in no survival group is 0.07 (-26.3 – 27.2) (p = 0.8). The incidence of abnormal ScvO2 at 6 hours in survival group is 26.7%, in no survival group is 38.5% (p = 0.35). Noradrenalin dose and admission SOFA score demonstrate independent correlation with mortality rate.

Conclusion: LC in the first 6 hours and central venous oxygen saturation at 6 hour don’t have mortality prognosis value in sepsis and septic shock patients

Key words: lactate clearance, central venous oxygen saturation, sepsis, septic shock

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF