Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA GÂY TÊ TỦY SỐNG BẰNG LEVOPIVACAINE SO VỚI BUPIVACAINE TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐỐT U XƠ TUYẾN TIỀN LIỆT

Bùi Ngọc Đức*, Võ Minh Thành*, Huỳnh Thị Đoan Dung*, Bùi Đức Cường*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Phẫu thuật nội soi có nhiều ưu điểm như hồi phục nhanh, rút ngắn thới gian nằm viện và sớm trở lại hoạt động bình thường. Gây tê tủy sống trong phẫu thuật nội soi tuyến tiền liệt cho hiệu quả vô cảm tốt và hài lòng người bệnh.

Mục tiêu: Hiệu quả của bupivacaine và levobupivacaine khi kết hợp với sufentanil trong tê tủy sống trong phẫu thuật nội soi cắt đốt u xơ tuyến tiền liệt

Phương pháp: Các bệnh nhân dự kiến phẫu thuật nội soi cắt đốt u xơ tuyến tiền liệt được chọn ngẫu nhiên để nhận 6 mg levobupivacaine 0,5% kết hợp 3 mcg sufentanil (nhóm L) hoặc 6 mg bupivacaine 0,5% kết hợp 3 mcg sufentanil (nhóm B) để gây tê tủy sống. Thời gian khởi tê, mức phong bế, thời gian đạt mức phong bế cao nhất cảm giác và vận động cũng như sự thay đổi các thông số huyết động được ghi nhận.

Kết quả: Nghiên cứu ngẫu nhiên 109 bệnh nhân: 55 nhóm L và 54 nhóm B. Levobupivacaine không gây ra bất kỳ thay đổi đáng kể trong các thông số huyết động học, bao gồm cả huyết áp tâm thu, và cho thấy mức phóng bế cảm giác thời gian khởi đầu tương tự so với bupivacaine, nhưng levobupivacaine ít làm suy yếu vận động và thời gian phục hồi vận động sớm hơn bupivacaine.

Kết luận: 6 mg levobupivacaine 0,5% kết hợp với 3mcg sufentanil có hiệu quả tương tự như 6 mg bupivacaine 0,5% kết hợp với 3 mcg sufentanil trong phẫu thuật nội soi cắt đốt u xơ tuyến tiền liệt. Levobupivacaine có thời gian phục hồi vận động ngắn hơn bupivacaine, có hiệu quả giảm đau trong các giờ đầu sau phẫu thuật tốt hơn so với bupivacaine.

 Từ khóa: gây tê tủy sống, bupivacaine, levobupivacaine, phẫu thuật tuyến tiền liệt.

ABSTRACT :

Background: Laparoscopic surgery provides tremendous benefits to patients, including faster recovery, shorter hospital stay and prompt return to normal activities. Spinal anesthesia in laparoscopic surgery resection of the prostate efficiently made patients feel less painful and satisfied.

Objectives: The aim of the study was to compare two intrathecal an aesthetics, bupivacaine and levobupivacaine, for their effects on motor and sensory blockade and hemodynamics in patients aged ≥65 years undergoing transurethral resection of the prostate.

Methods: Patients scheduled to undergo transurethral resection of the prostate were randomized to receive either 6 mg isobaric levobupivacaine 0,5% with 3 mcg sufentanil (group L) or 6 mg of isobaric bupivacaine 0,5 % with 3 mcg sufentanil (group B) for spinal anesthesia. The onset time, maximum level and time to reach the maximum level of sensory and motor blockade were recorded. Changes to hemodynamic parameters were also recorded.

Results: The study randomized 109 patients: 55 to group L and 54 to group B. Levobupivacaine did not cause any significant changes in hemodynamic parameters, including systolic blood pressure, and showed a similar sensory block onset time compared with bupivacaine, but levobupivacaine produced less motor block and time recovery early mobilization bupivacaine.

 Conclusion: We concluded that the clinical efficacy of 6 mg isobaric bupivacaine 0.5% with 3 mcg sufentanil was equal to the 6 mg isobaric bupivacaine 0.5% with 3mcg sufentanil in spinal anesthesia for undergoing transurethral resection of the prostate. Levobupivacaine has a shorter recovery time than bupivacaine, which is more effective in relieving pain in the first hours after the surgery than bupivacaine.

Keywords: Spinal anesthesia, transurethral resection of prostate surgery, levobupivacaine, bupivacaine

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF