Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA LIDOCAINE TRUYỀN TĨNH MẠCH TRONG PHẪU THUẬT CẮT ĐẠI TRÀNG NỘI SOI

Trần Đỗ Anh Vũ*, Hà Ngọc Chi**, Nguyễn Thị Thanh Trúc*, Nguyễn Văn Chừng*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tăng cường phục hồi sớm sau phẫu thuật (PT) bao gồm: giảm phản ứng với stress, giảm viêm, giảm đau tốt, giảm hoặc không sử dụng nhóm opioid, tăng sường miễn dịch, hồi phục sớm về thể chất và tinh thần. Lidocaine truyền tĩnh mạch (TM) có tác dụng giảm sản xuất và phóng thích cytokine, giảm đau liên quan stress, giảm lượng opioid chu phẫu và đặc biệt giúp phục hồi nhu động ruột sớm tương đương với gây tê ngoài màng cứng (GTNMC) trên các bệnh nhân (BN) PT cắt đại tràng nội soi.

Mục tiêu: Xác định hiệu quả giảm đau của lidocaine truyền TM trong PT cắt đại tràng nội soi. Khảo sát các tác dụng phụ của lidocaine truyền TM: buồn nôn và nôn ói, ngứa, ngộ độc thuốc tê.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu thực hiện trên các BN được PT cắt đại tràng nội soi tại bệnh viện Bình Dân từ 07/2017 đến 3/2018.

Kết quả: Đa số các BN trong nghiên cứu có mức đau nhẹ - trung bình (VAS < 4). Tỷ lệ BN cần sử dụng thêm morphin giảm đau là 30,6%. Lượng morphin cần sử dụng là 15,4 mg. Thời gian phục hồi nhu động ruột sau mổ 22,4 ±9,7 giờ (9-44 giờ). Thời gian nằm viện trung bình của các BN trong nghiên cứu là 9,3 ngày (6–18 ngày). Chúng tôi không ghi nhận các tác dụng phụ nặng hay ngộ độc thuốc tê.

Kết luận: Bước đầu sử dụng chúng tôi nhận thấy lidocaine truyền TM an toàn và có hiệu quả giảm đau, giảm nhu cầu morphin sử dụng sau mổ, phục hồi nhu động ruột sớm, giảm thời gian nằm viện trong PT cắt đại tràng nội soi.

ABSTRACT :

Background: Early postoperative recovery includes to reduce surgical stress, decreased inflammation, good pain relief, reduce or non-use of opioids, increased immune response, early recovery physically and mentally. Intravenous lidocaine infusion is decreased the production and release of cytokines, decreasing pain associated with stress, decreasing the amount of perioperative opioids, and specifically early return of the first bowel movement equivalent to epidural anesthesia after laparoscopic colectomy.

Objectives: The study determined the analgesic effect of intravenous lidocaine inusion after laparoscopic colectomy. We surveyed complications of intravenous lidocaine infusion: nausea and vomiting, pruritus, local anesthetic toxicity.

Material and Method: Prospective study for all patients scheduled for laparoscopic colectomy at Binh Dan Hospital from July 2017 to March 2018.

Results: The rate of patients needed to add more morphin analgesics in postoperative were 30.6%. Mean morphine consumption were 15.4 mg. Pain intensity scores were mild to moderate (mean VAS < 4). Mean time having of the first bowel movement was 22.4± 9.7 hours (9 - 44 hours). The length of stay in the hospital in our study was 9.3 days (6 - 18 days). We did not notice any serious side effects or local anesthetic toxicity.

Conclusions: Initially, we found that intravenous lidocaine infusion is safe and effective in decreasing pain score and morphine consumption, early returning of the bowel movement, decreasing in hospital stay in postoperative of laparoscopic colectomy.

Keyword: Intravenous lidocaine, analgesia of lidocaine, laparoscopic colectomy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF