Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
ĐÁNH GIÁ HÌNH THÁI VÁCH XƯƠNG TRONG QUANH RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI LỆCH GẦN

Nguyễn Phúc Anh Duy*, Nguyễn Thị Bích Lý**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu khảo sát hình thái vách xương trong của răng khôn hàm dưới lệch gần trên hình ảnh CBCT và đánh giá mối liên quan giữa hình thái vách xương trong với vị trí răng theo chiều ngang và chiều đứng.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả khảo sát 100 hình ảnh CBCT hiện đang lưu trữ tại Bộ môn Tia X được chụp từ các bệnh nhân đến khám và điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả: Tại vị trí 1/3 chóp và 1/3 giữa chân răng, các răng thuộc nhóm phân loại C có độ dày trung bình vách xương trong và xương vỏ trong mỏng hơn so với phân loại A và B; tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. Tại vị trí chóp răng, các răng có phân loại I và II có độ dày trung bình vách xương trong mỏng hơn có ý nghĩa so với các răng có phân loại III, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Tại vị trí chóp chân xa, độ dày vách xương và xương vỏ trong ở các răng có phân loại I mỏng hơn có ý nghĩa so với các răng có phân loại II và III với p<0,05.

Kết luận: Có mối liên quan giữa độ dày vách xương trong và xương vỏ trong quanh răng khôn hàm dưới lệch gần với vị trí răng theo chiều ngang.

Từ khoá: Vách xương phía trong, răng khôn hàm dưới lệch gần, conebeam CT.

ABSTRACT :

Objectives: The aim of this study was to evaluate the lingual plate morphology of mesially impacted mandibular third molar and the relationship between the horizontal and vertical position of mesially impacted mandibular third molar and lingual plate of mandible.

Materials and Methods: A cross-sectional study of 100 CBCT images examined in the Oral Radiology Department, Faculty of Odonto-Stomatology, University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City.

Results: At the middle third and the coronal third of the root, the average bone thickness of lingual plate and lingual cortex in Class C were thinner than those in Class A and Class B, but the difference was not significant (p> 0.05). At the apex of the root, the average bone thickness of lingual plate and lingual cortex in Class I and Class II were significantly thinner than those in Class III with P-value less than 0,05. At the apex of the distal root, the average bone thickness of lingual plate and lingual cortex in Class I were significantly thinner than those in Class II and Class III (p< 0.05).

Conclusion: There was a significant association found between the bone thickness of lingual plate, lingual cortex and the horizontal position of mesially impacted mandibular third molar.

Keywords: Lingual plate, mesially impacted mandibular third molar, conebeam CT.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF