Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM GIAO DIỆN GIỮA XI MĂNG CALCIUM SILICATE VÀ MÔ NGÀ RĂNG

Lý Nguyễn Bảo Khánh*, Trần Xuân Vĩnh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Đặc điểm giao diện răng và vật liệu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kỹ thuật trám bít ống tủy, tính chất vật lý và hóa học của vật liệu trám bít,…. Vì vậy, rất nhiều nghiên cứu về đặc diểm giao diện được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả trám bít ống tủy của các loại vật liệu, đặc biệt là đối với những loại xi măng mới.

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm khảo sát đặc điểm giao diện giữa mô răng và xi măng trám bít ống tủy tricalcium silicate mới (BioRoot RCS; Septodont, Saint-Maur-des-Fossés, Pháp)bằng kính hiển vi điện tử quét.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Răng cối nhỏ hàm dưới được sửa soạn và trám bít ống tủy bằng xi măng BioRoot RCS và AH26, ngâm trong dung dịch SBF trong 30 ngày, sau đó cắt dọc chân răng và quan sát giao diện dưới kính hiển vi điện tử quét.

Kết quả:Hình ảnh quan sát cho thấy có sự xuất hiện một vùng giao diện sáng giữa xi măng BioRoot RCS và mô ngà răng.

Kết luận:Xi măng BioRootTM RCS có thành phần chính là tricalcium silicate nên có thể hình thành lớp giao diện với thành ngà răng dưới sự hiện diện của các dung dịch giả dịch thể người, hạn chế vi kẽ, tăng cường khả năng bám dính của vật liệu với mô răng.

Từ khóa: BioRoot RCS, xi măng trám bít ống tủy calcium silicate, giao diện.

ABSTRACT :

Background: Interface of material and dentine depends on various factors, such as obturation technique, physical and chemical properties of endodontic materials… Therefore, many studies regarding interface have been performed to evaluate the sealing effeciency of root canal sealers, especially innovative materials.

Objective: This study aim was to investigate the characteristics at the interface between dentine and a new tricalcium silicate-based root canal sealer (BioRoot RCS; Septodont, Saint-Maur-des-Fosses, France) using scanning electron microscopy.

Result: Observations showed that there was interface existing between root canal sealer BioRoot RCS and dentine.

Conclusion: Root canal sealer BioRoot RCS based on tricalcium silicate was capable of forming interface with dentine with the presence of SBF, thus minimizing microleakage as well as increasing adhesion between material and tooth structure.

Keywords: BioRoot RCS, calcium silicate root canal sealer, interface.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF