Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
VĂN HÓA AN TOÀN NGƯỜI BỆNH TẠI 6 BỆNH VIỆN VÀ 1 PHÒNG KHÁM THUỘC TẬP ĐOÀN Y KHOA HOÀN MỸ NĂM 2015

Phạm Bá Thị Mỹ Nghiêm*, Lý Đại Lương*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát văn hóa an toàn người bệnh (ATNB) tại 6 bệnh viện và 1 phòng khám thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ.

Phương pháp: Thiết kế mô tả cắt ngang khảo sát 552 nhân viên đang làm việc toàn thời gian tại 6 bệnh viện và 1 phòng khám thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ từ tháng 10 – 11/2015. Sử dụng bộ câu hỏi của Cơ quan Nghiên cứu và Chất lượng Y tế của Hoa Kỳ (AHRQ) về văn hóa an toàn người bệnh gồm 42 câu hỏi chia thành 12 lĩnh vực: làm việc nhóm trong khoa, sự mong muốn và các hành động cải tiến an toàn người bệnh của ban lãnh đạo, quá trình cải tiến và học hỏi liên tục của tổ chức, sự hỗ trợ của ban lãnh đạo bệnh viện về ATNB, phản hồi và giao tiếp về sai sót, giao tiếp cởi mở, tần suất báo cáo sai sót/rủi ro, tinh thần làm việc nhóm giữa các khoa trong bệnh viện, phân công nhân sự, bàn giao và chuyển bệnh, văn hóa không đổ lỗi khi có sai sót. Phân tích và thống kê bằng phần mềm SPSS 20.0 và Microsoft Excel 2010.

Kết quả: Tỉ lệ trả lời tích cực trung bình về văn hóa an toàn người bệnh của Hoàn Mỹ là 64%. Lĩnh vực mạnh nhất có tỉ lệ trả lời tích cực trung bình cao nhất của Hoàn Mỹ là tinh thần làm việc nhóm trong khoa (91%). Lĩnh vực yếu nhất có tỉ lệ trả lời tích cực trung bình thấp nhất là tần suất báo cáo sai sót/rủi ro (35%).

Kết luận:  Tổng cộng có 552 thành viên tham gia trả lời phiếu khảo sát và tỉ lệ trả lời tích cực trung bình về văn hóa an toàn người bệnh của Hoàn Mỹ là 64%. Điều này cho thấy các nhân viên rất tích cực trong việc xây dựng văn hóa an toàn người bệnh tại Hoàn Mỹ. Tuy nhiên, các lĩnh vực cần được cải thiện gồm tần suất báo cáo sai sót/rủi ro, văn hóa không đổ lỗi khi có sai sót, giao tiếp cởi mở và phân công nhân sự.

Từ khóa: văn hóa an toàn người bệnh.

ABSTRACT :

Objective: To measure patient safety culture in 6 hospitals and 1 clinics of Hoan My Medical Corporation.

Methods: A cross-sectional study was conducted among 552 full-time employees in 6 hospitals and 1 clinics of Hoan My Medical Corporation between the periods of October to November 2015. Patient safety culture was assessed by the questionnaire from Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), which consists of 42 items divided into 12 areas: teamwork withing units, supervisor/manager expectations and action promoting patient safety, organizational learning-continous improvement, management support for patient safety, overall perpections of patient safety, feedback and communication about error, communication openness, frequency of events reported, teamwork across units, staffing, handoffs and transitions, nonpunitive response to errors. SPSS 20.0 and Microsoft Excel 2010 were used for Analysis and statistics.

Result: Average positive response rate in 12 patient safety culture dimensions in Hoan My was 64%. The highest average percent positive response of Hoan My was Teamwork within Unit (91%). The lowest average percent positive response was Frequency of Events Report (35%).

Conclusion: 552 full-time employee were recruited from the hospitals and clinic. Average positive response rate of Hoan My was 64%. The employees were very active in building the patient safety culture in Hoan My. However, some of areas which need to be improved including Frequency of Events Reported, Nonpunitive Response to Error, Communication Openness and Staffing. The result shown that some of the same and different areas of patient safety culture among Hoan My, Taiwan and AHRQ.

Key words: Patient safety culture, Hoan My.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF