Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI 2 XÃ VĨNH LỘC A VÀ VĨNH LỘC B, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017

Nguyễn Tấn Thuận*, Nguyễn Duy Phong**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhiều nghiên cứu cắt ngang điều tra về chất lượng cuộc sống (CLCS) của người cao tuổi (NCT) bệnh tăng huyết áp (THA) tại cộng đồng tuy nhiên chưa có nghiên cứu theo dõi để biết được sự thay đổi và các yếu tố ảnh hưởng lên sự thay đổi nhằm đưa ra các quyết định cải thiện.

Mục tiêu: Xác định sự khác biệt của điểm CLCS trung bình và các yếu tố liên quan qua theo dõi theo thời gian ở NCT bệnh THA.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trên 292 đối tượng NCT bệnh THA được theo dõi theo thời gian từ 12/2016 đến 6/2017 với 2 nghiên cứu cắt ngang lặp lại tập trung vào sự thay đổi của CLCS và các yếu tố liên quan theo thời gian nghiên cứu. Việc đánh giá sử dụng thang đo WHOQoL-BREF của WHO. Thống kê phân tích sử dụng mô hình ước tính tổng quát (GEE) đa biến nhằm xác định mối liên quan thực sự với từng lĩnh vực CLCS theo thời gian nghiên cứu.

Kết quả: Điểm CLCS trung bình theo từng lĩnh vực tại thời điểm bắt đầu dao động từ 45,7 đến 52,7 điểm và tại thời điểm sau 6 tháng dao động từ 41,7 đến 53,2 điểm. Không có sự khác biệt về điểm chất lượng cuộc sống giữa thời điểm bắt đầu và sau 6 tháng theo dõi, ngoại trừ điểm môi trường sống. Những NCT bệnh THA có nhóm tuổi từ 60 đến 69 tuổi, không tôn giáo, trình độ học vấn từ cấp 2 trở lên, kinh tế thuộc diện hộ không nghèo, không có bệnh trong tháng, tự đánh giá sức khỏe bình thường, tình trạng dinh dưỡng bình thường, có tuân thủ điều trị, không bệnh mãn tính kèm theo, không tiền sử gia đình bệnh tăng huyết áp, thời gian phát hiện bệnh tăng huyết áp dưới 5 năm, không uống rượu và có tập thể dục thì có điểm trung bình CLCS cao hơn so với những người không có những đặc điểm này.

Kết luận: Điểm CLCS của NCT bệnh THA không cao. Chương trình nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân THA tại cộng đồng cần đặc biệt quan tâm đến đối tượng từ 70 tuổi trở lên, những người có trình độ học vấn thấp, kinh tế gia đình thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo, thời gian bệnh tăng huyết áp từ 5 năm trở lên, có tình trạng suy dinh dưỡng hay béo phì, có bệnh trong tháng, có bệnh mãn tính kèm theo hoặc không tuân thủ điều trị. Vì đây là những đối tượng được phát hiện có điểm CLCS thấp hơn so với những người không có những đặc điểm này. Tập thể dục và không uống rượu bia cũng là những yếu tố dự báo tích cực lên CLCS của NCT bệnh THA.

Từ khóa: chất lượng cuộc sống, người cao tuổi, tăng huyết áp, WHOQoL-BREF, REE.

ABSTRACT :

Background: Cross-sectional studies on QoL in community-based hypertension have been conducted, but there is no follow-up study to identify changes and factors affecting change to make improvement decisions.

Objective: Determination of differences in mean QoL and related factors over time in hypertensive patients.

Methods: Our study was conducted on 292 hypertensive patients with hypertension who were monitored over time from 12/2016 to 6/2017 with two repeated cross-sectional studies focused on changes in QoL and related factors over time. Evaluation using the WHOQOL-BREF scale by WHO. Analytical Statistics uses a multivariate (GEE) multivariable model to determine the real relevance of each QoL field over time.

Results: The average CLCS scores for each sector ranged from 45.7 to 52.7, and at 6 months ranged from 41.7 to 53.2. There was no difference in quality of life between baseline and after 6 months of follow-up, with the exception of habitat scores. Hypertensive patients with age group from 60 to 69, no religion, education level 2 or above, non-poor household economy, no disease in the month, self-assessment of normal health, love normal nutritional status, adherence to treatment, no chronic illness accompanying, no family history of hypertension, duration of hypertension under 5 years, no alcohol and exercise had a higher Qol score than those without these characteristics.

Conclution:  QoL score of hypertensive patients is not high. Health promotion programs for hypertensive patients in the community should pay special attention to those aged 70 years and over who have low educational attainment, the family is poor or near poor, duration of hypertension from 5 years or more, malnutrition or obesity, disease of the month, chronic illness accompanying or not compliant treat. Because these are the people who are found to have lower QoL scores than those who do not have these characteristics. Exercise and non-alcohol consumption are also positive predictors for QoL in hypertensive patients.

Keywords: quality of life (QoL), elderly, hypertension, WHOQoL-BREF, REE.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF