Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM DỊCH RỬA PHẾ QUẢN PHẾ NANG QUA NỘI SOI PHẾ QUẢN CỦA TRẺ VIÊM PHỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Trần Quỳnh Hương*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm các tác nhân vi sinh và đặc điểm tế bào học của dịch BAL trên trẻ viêm phổi.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến cứu loạt ca trêntrẻ viêm phổi được nội soi phế quản ống mềm và làm BAL, tại bệnh viện Nhi Đồng 2, từ 01/03 đến 31/08/2017. Dịch BAL được cấy định lượng vi khuẩn, cấy nấm, làm PCR các tác nhân viêm phổi và khảo sát tế bào học.

Kết quả: Khảo sát 58 bệnh nhân với 60 cuộc nội soi phế quản và làm BAL. 81% trẻ < 2 tuổi. Cấy dịch BAL dương tính 28 %, PCR dương 66%. Tác nhân phân lập được gồm 13 vi khuẩn, 7 vi nấm và 8 siêu vi. Vi khuẩn được phân lập nhiều nhất là S. pneumoniae (15%), M. pneumonia (15%), H. influenzae (8,3%). Cytomegalovirus là siêu vi thường gặp nhất (15%), 67% ca nhễm siêu vi là đồng nhiễm (p = 0,001). C.abicans và Aspergillus là 2 tác nhân vi nấm thường gặp. Mật độ tế bào thay đổi từ 5000 đến 980000 tế bào/ml. Hiện diện một số thành phần không phải tế bào trong dịch BAL. 88% ca M. pneumoniae có tỷ lệ tế bào Lymphocyte cao trong dịch BAL ( p < 0,001).

Kết luận: DịchBAL có giá trị trong chẩn đoán tác nhân vi sinh gây viêm phổi ở trẻ em. Cần nghiên cứu xa hơn đánh giá mối liên quan giữa tác nhân viêm phổi và đặc điểm tế bào dịch BAL.

Từ khóa: Dịch rửa phế quản-phế nang, tế bào học dịch rửa phể quản-phế nang, viêm phổi trẻ em.

ABSTRACT :

Objective: The study is aimed at determining the characteristics of pneumonia pathogens and cytology’s characteristics of BAL fluid among chidren diagnosed with pneumoniae.

Methods: A Prospective Case series is designed to study children diagnosed with pneumoniae and indicated flexible fiberoptic bronchoscopy, at Children’s Hospital. 2 between March 1 and August 31, 2017. BAL fluid was subjected to quantitative culture, PCR and cytology analysis.

Results: BAL was performed on 58 patients with 60 episode of bronchoscopy. 81% children were under 2 years. The positive BAL culture was documented in 28 % patients and PCR positive in 66% case. Of these, there were 12 bacteria, 7 fungi and 8 virus classified as probable pathogens. The most frequently isolated bacteria were Streptococus pneumoniae (15%) and Mycoplasma pneumonia (15%.) Cytomegalovirus, the viral pathogen, was the most often found (15%) 67% cases of virus were Co-infection (p= 0.001.) Candida and Aspergillus were the most common fungus agents. The density of cells had been found to vary from 5.000 to 980.000 cells/ml. The noncellular components were also recorded in BAL fluid. 88% cases of M. pneumoniae had a high percentage of lymphocytes (p < 0.001).

Conclusions: Bronchoalveolar lavage (BAL) fluid is valuable in diagnosing pathogens of pneumoniae in chidren. It is necessary to do further studies to evaluate the relations between the characteristics of pathogens of pneumoniae and the variables of the components of BAL fluid.

Keywords: Bronchoalveolar lavage fluid, bronchoalveolar lavage cytology, pneumoniae in children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF