Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ XÂM LẤN CỦA U WILMS Ở TRẺ EM

Mai Tấn Liên Bang*, Trần Công Đoàn*, Huỳnh Quang Huy*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định giá trị của X quang cắt lớp vi tính trong chẩn đoán, đánh giá xâm lấn tại chỗ của u Wilms.

Phương pháp nghiên cứu: 62 bệnh nhi được chẩn đoán, phẫu thuật u thận tại bệnh viện Nhi Đồng 2 (BVNĐ2) từ 01/06/2013 đến 01/06/2017. Có chụp XQCLVT trước mổ. Có kết quả MBH và được mô tả rõ ràng. Thiết kế nghiên cứu mô tả hàng loạt trường hợp và phân tích cắt ngang. Công cụ, phương tiện nghiên cứu: Hình ảnh XQCLVT được chụp bởi máy “CT Light Speed” 8 dãy đầu dò. của hãng GE, Hoa Kỳ.

Kết quả: XQCLVT chẩn đoán u Wilms có độ nhạy: 86,7%, độ đặc hiệu: 52,9%, giá trị tiên đoán dương: 83%, giá trị tiên đoán âm: 60%, độ chính xác: 77,4%. Chẩn đoán dấu hiệu xâm lấn quanh thận: Độ nhạy: 75,0%, độ đặc hiệu: 73,7%, giá trị tiên đoán dương: 80,8%, giá trị tiên đoán âm: 66,7%, độ chính xác: 74,5%. Dấu hiệu xâm lấn hạch: Độ nhạy: 66,7%, độ đặc hiệu: 95,5%, giá trị tiên đoán dương: 50%, giá trị tiên đoán âm: 97,7%, độ chính xác: 93,6%. Dấu hiệu xâm lấn mạch máu: Độ nhạy: 60,0%, độ đặc hiệu:100%, giá trị tiên đoán dương: 100%, giá trị tiên đoán âm: 95,5%, độ chính xác: 95,7%. Dấu hiệu vỡ u: Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 97,7%, giá trị tiên đoán dương: 80,0%, giá trị tiên đoán âm: 100%, độ chính xác: 97,8%.

Kết luận: Chụp X quang CLVT đã chứng minh vai trò quan trọng trong đánh giá xâm lấn: các tạng xung quanh, hạch, mạch máu, phát hiện di căn xa.

Từ khoá: X quang CLVT, u Wilms, trẻ em.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the value of Computer tomographic in the diagnosis and evaluation of Wilms’ tumor localization.

Methods: 62 pediatric patients were diagnosed and operated at the Children’s Hospital 2 Ho Chi Minh City from 01 June 2013 to 01 June 2017. The patients have had a Computer tomographic study before surgery and hadbiopsy finding clearly. Study was designedwith cases series and cross sectional analysis. Tools and means of study: CT images were taken by "CT Light Speed" machine with 8 probe rangesof GE incorporation, USA.

Results: Computer topographic could diagnose Wilms tumors with a sensitivity of 86.7%, specificity of 52.9%, positive predictive value of 83%, negative predictive value of 60%, accuracy of 77.4%. Diagnosis of perinea renal involvement with sensitivity: 75.0%, specificity: 73.7%, positive predictive value: 80.8%, negative predictive value: 66.7% body: 74.5%. Signs of invasive lymph nodes: Sensitivity: 66.7%, specificity: 95.5%, positive predictive value: 50%, negative predictive value: 97.7%, accuracy: 93.6 %. Signs of invasive blood vessels: Sensitivity: 60.0%, specificity: 100%, positive predictive value: 100%, negative predictive value: 95.5%, accuracy: 95.7%. Signs of breakage: Sensitivity: 100%, specificity: 97.7%, positive predictive value: 80.0%, negative predictive value: 100%, accuracy: 97.8%.

Conclusions: Computer topographic hase been shown to play an important role in invasive assessment: the surrounding organs, lymph nodes, blood vessels, and distant metastases.

Keywords: Computer topographic, Wilms’ tumor, children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF