Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
NHẬN XÉT VỀ CÁC RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI Ở HỘI CHỨNG THẬN HƯ TRẺ EM

Lê Thị Lệ Thủy*, Lê Thỵ Phương Anh**, Hoàng Thị Thủy Yên**, Nguyễn Thị Hồng Đức***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá các rối loạn điện giải và mối tương quan của chúng với các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở hội chứng thận hư trẻ em tại trung tâm Nhi khoa Huế và khoa Nhi bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang các trường hợp bệnh.

Kết quả: Nghiên cứu rối loạn điện giải trên 51 trẻ em được chẩn đoán hội chứng thận hư tại trung tâm Nhi khoa Huế và khoa Nhi bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế thấy chiếm ưu thế với nồng độ Natri, Canxi máu giảm, Kali máu bình. Không có mối tương quan giữa rối loạn điện giải với các triệu chứng phù, tăng huyết áp. Có sự tương quan nghịch mức độ vừa giữa sự giảm albumin máu và thay đổi nồng độ Calci (rs=-0,35, p<0,05), và có sự tương quan thuận mức độ vừa giữa sự giảm nồng độ Ca2+ với tỷ số Pro/Cre niệu, rs=0,32, p< 0,05.

Kết luận: Rối loạn điện giải trong HCTH thường gặp là Giảm natri và Canxi máu. Đáng lưu ý là nồng độ Canxi máu giảm có mối tương quan với mức độ và diễn tiến của bệnh.

Từ khóa: Rối loạn điện giải, giảm Canxi máu, giảm Nattri máu, Kali máu, hội chứng thận hư.

ABSTRACT :

Objective: evaluate the electrolyte abnormalities in childhood nephritic syndrome at Hue Pediatric Centre and Pediatric Department – Hue Medicine and Pharmacy University

Method: Cross sectional study.

Results: In 51 patients with childhood nephritic syndrome at Hue Pediatric Centre and Pediatric Department – Hue Medicine and Pharmacy University, the majority of electrolyte abnormalities are hyponatremia, hypocalcaemia and normal plasma potassium concentration. There is no significantly difference between the electrolyte abnormalities with edema, hypertension. Hypocalcaemia level has the medium negative relationship with hypoalbuminemia level (rs =- 0.35 with p<0.05) and has the medium positive relationship with urine protein creatinine ration (rs = 0.32 with p<0.05).

Conclusion: The majority electrolyte abnormalities in childhood nephritic syndrome are hyponatremia and hypocalcaemia. It is noticeable that hypocalcaemia has the relationship with the progressive of the disease.

Keywords: Electrolyte abnormalities, hyponatremia, hypocalcaemia, potassiumemia, childhood nephritic syndrome.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF