Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM X-QUANG LỒNG NGỰC, CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ Ở TRẺ EM LAO MÀNG NÃO

Nguyễn Đức Bằng*, Nguyễn Huy Dũng*, Trần Ngọc Đường*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả hình ảnh X-quang và CT/MRI não ở lao màng não (LMN) trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu 100 bệnh nhân trẻ em bị LMN từ tháng 9/2009 đến 3/2011 tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Kết quả: 42% (42/100) có hình ảnh X-quang phổi bất thường. 43 bệnh nhân chụp MRI não trước khi điều trị: 62% (26/42) có tăng quang màng não nền sọ, 44% (19/43) dãn não thất, 30% (13/35) nhồi máu não và 14% (6/42) u lao. Dãn não thất có liên quan đến di chứng lâu dài nhưng không liên quan đế tử vong.

Kết luận: X quang phổi và MRI não có thể giúp chẩn đoán lao màng não. MRI có vai trò lớn trong việc phát hiện các biến chứng lao màng não. Dãn não thất và tăng quang màng não nền khá phổi biến. Dãn não thất có liên quan đến di chứng thần kinh lâu dài.

Từ khóa: Lao màng não, X-quang phổi, CT/MRI não.

ABSTRACT :

Objectives: Characterize the radiological features of CXRs and cranial MRI in children with tuberculosis meningitis.

Methods: A prospective descriptive study of 100 consecutively admitted children with a clinical diagnosis of tuberculosis meningitis from September 2009 and March 2011 at Pham Ngoc Thach Hospital, HCMC.

Results: 42% (42/100) of children had abnormal chest X-rays consistent with TB. 43 underwent cranial MRI before beginning treatment: 62% (26/42) had basal meningeal enhancement, 44% (19/43) hydrocephalus, 30% (13/13) infarctions and 14% (6/42) tuberculomas. Hydrocephalus at baseline was associated with neurological squeal (p=0.01) but not mortality. Brain infarctions and basal meningeal enhancements were not associated with mortality (p=0.83, p=0.07) or disability (p=0.164, p=0.42).

Conclusions: Hydrocephalus was the most common serious complication and strongly associated with long-term squeal. CXRs and CT/MRI can play a crucial role in TBM diagnosis and finding massive hydrocephalus requiring VP shunt.

Key words: Tuberculosis meningitis, chest X-ray, CT/MRI.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF