Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ VỚI MYCOPHENOLATE MOFETIL TRONG HỘI CHỨNG THẬN HƯ TÁI PHÁT THƯỜNG XUYÊN

Hoàng Thị Diễm Thúy*, Nguyễn Huỳnh Trọng Thi*, Lê Triệu Khải*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định hiệu quả của Mycophenolate mofetil (MMF) trong điều trị hội chứng thận hư tái phát thường xuyên tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu cắt ngang mô tả hàng loạt ca được thực hiện trong 12 tháng. Tất cả bệnh nhi thỏa yêu cầu đều được đưa vào nghiên cứu. Thông tin được thu thập trong phiếu ghi thông tin.

Kết quả: Trong 12 tháng thu thập số liệu, có tất cả 45 bệnh nhi thỏa yêu cầu nghiên cứu. Trong đó 5 bệnh nhi thất bại với điều trị MMF (tỉ lệ 11,1%). Liều Prednisone trước điều trị MMF là 1,8 +/- 0,4 mg/kg/cách ngày; sau 12 tháng điều trị MMF là 0,7 +/- 0,7 mg/kg/cách ngày. Không ghi nhận tác dụng phụ nào đáng kể trong quá trình sử dụng MMF.

Kết luận: Điều trị MMF trong hội chứng thận hư tái phát thường xuyên có tỉ lệ thành công cao (88,9%), ít tác dụng phụ đặc biệt không gây độc thận. MMF là một lựa chọn tốt cho việc điều trị bệnh thận mạn tính ở trẻ em.

Từ khóa: Hội chứng thận hư, hội chứng thận hư tái phát thường xuyên, corticoid, prednisone.

ABSTRACT :

Objectives: Evaluate the effect of Mycophenolate mofetil in management of pediatric frequently relapsing nephritic syndrome at Children’s Hospital 2.

Method: cross-sectional study in a period of twelve months. All patients who satisfied the criteria were taken into the research.

Results: In the selected period time, there were 45 children who were taken into the study. Among them, 5 patients were not successful in using mycophenolate mofetil (about11.1%) as corticoid sparing agents. Before adding MMF, prednisone was used at the dose 1.8 +/- 0.4 mg/kg/alternate day; whereas after twelve months using MMF, the dose of Prednisone was 0.7 +/- 0.7 mg/kg /alternate day. No adverse effect was recorded in taking MMF.

Conclusion: The rate of succeed in using MMF in management of frequently relapsing nephritic syndrome was nearly 88.9%, no remarkable negative effect was recorded, especially no toxin in kidney. MMF is a good choice in treatment pediatric chronic renal disease.

Keyword: Corticoid, prednisone, Mycophenolate mofetil, corticoid-sparing agent.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF