Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG SỚM SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NẶNG Ở TRẺ EM TRONG 72 GIỜ ĐẦU

Huỳnh Công Thanh*, Tạ Văn Trầm*, Đỗ Văn Dũng**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định các yếu tố tiên lượng sớm Sốt Xuất Huyết Dengue nặng trong vòng 72 giờ đầu ở trẻ em tại phòng khám.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu.

Kết quả: 1039 trường hợp trẻ em có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ sốt xuất huyết dengue với bệnh cảnh sốt trong 72 giờ đầu đủ tiêu chuẩn để đưa vào phân tích với kết quả có 283 trường hợp chẩn đoán xác định nhiễm Dengue bằng một trong các xét nghiệm RT-PCR, NS1 ELISA hoặc chuyển dương kháng thể IgM trong mẫu huyết thanh kép. Trong số đó có 13 trường hợp sốt xuất huyết dengue nặng với các biểu hiện sốc hoặc xuất huyết nặng hoặc suy hô hấp. Các yếu tố tiên lượng sớm trong 72 giờ đầu sốt xuất huyết dengue nặng là: tiểu cầu ≤ 100.000/mm3 (OR=5,1, p=0,011), albumin máu giảm ≤ 40 g/l (OR=4,36, p=0,012), AST tăng ≥ 80 U/L (OR=8, p<0,001), ALT tăng ≥ 40 U/L (OR=7,04, p< 0,001), nhiễm vi rút dengue týp 2 (OR=6,55, p< 0,001).

Kết luận: Chúng tôi nhận thấy các yếu tố có thể tiên lượng sớm trong 72 giờ đầu SXHD nặng là: tiểu cầu nhỏ hơn hoặc bằng 100.000/mm3, albumin máu giảm ≤ 40 g/l, AST tăng ≥ 80 U/L, ALT tăng ≥ 40 U/L, nhiễm vi rút dengue týp 2.

Từ khóa: Sốt Xuất Huyết Dengue nặng, trẻ em, tiên lượng sớm.

ABSTRACT :

Objectives: Determine factors predicting severe dengue in children within 72 hours of illness onset in the outpatient setting.

Methods: Prospective cohort study.

Results: Of 1039 cases of children with clinically suspected dengue qualified for inclusion in the analysis, 283 patients were laboratory-confirmed dengue by one of the composite gold standards including RT-PCR, NS1 ELISA or IgM seroconversion in the convalescent blood samples. There were 13 severe dengue case with shock syndrome, severe bleeding and respiratory distress. Factors early predicting severe dengue within 72 hours of illness onset were: platlete count ≤100.000/mm3, albumin level ≤40 g/l, AST ≥ 80 U/L, ALT ≥ 40 U/L at enrolment and DENV-2 infection.

Conclusions: We found that factors could early predicting severe dengue within 72 hours of illness onset were: platlete count ≤100.000/mm3, albumin level ≤40 g/l, AST ≥ 80 U/L, ALT ≥ 40 U/L at enrolment and DENV-2 infection

Keywords: Severe dengue, children, early prognosis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF