Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI THÙY TRẺ EM TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG 2 NĂM 2015-2016

Lê Tấn Giàu*, Trần Văn Thuận*, Nguyễn Thành Nam*, Tạ Văn Trầm*

TÓM TẮT :

Mc tiêu: Mô t đc đim dch t, lâm sàng, cn lâm sàng, kết qu điu tr viêm phi thùy tr em ti khoa nhi Bnh vin Đa khoa Trung tâm Tin Giang 2 năm 2015-2016.

Phương pháp nghiên cứu: Hi cu, mô t lot ca.

Kết qu: Lô nghiên cu có 25 trẻ viêm phi thùy nhập viện, tuổi trung v 42 tháng (20,5 ; 102 tháng), tp trung nhiu tr dưới 3 tui và trên 6 tui. Tỉ số nam : nữ là 1,27 : 1. Lý do nhp vin thường gp nht là st (84%), ho, khò khè (16%). Thi gian t lúc st đến lúc nhp vin 3,72 ± 2,28 ngày. 100% tr có tri giác đ lúc nhp vin. 88% tr có st, 12% tr không st, 16% tr có triu chng khò khè, 36% tr có triu chng th nhanh. Về cận lâm sàng bạch cầu máu trung bình 14.278 ± 9.980 /mm3, 36% tr có bch cu máu >12.000/mm3. Tn thương thường gp nht trên X quang phi là thùy trên phi phi (40%), thùy dưới phi phi 20%, thùy dưới trái 12%, thùy gia phi 8%. 12% tr có tràn dch màng phi. Kháng sinh ban đu đa s là Cefotaxim + Oxacillin (56%), Cefotaxim + Vinbrex (32%), Ceftriaxone 12%. Có 28% tr đi kháng sinh. Thời gian nằm viện trung bình 10,42 ± 3,6 ngày. Có 24% tr chuyn vin.

Kết lun: La tui dưới 3 tui và trên 6 tui chiếm t l cao. St cao, ho là triu chng thường gp.Tn thương trên phim X quang thường gp phi phi. Đa s đáp ng tt kháng sinh Cephalosporin thế h th ba.

T khóa: Viêm phi thùy, kháng sinh.

ABSTRACT :

Objective: Describe the epidemiological, clinical, subclinical, treatment outcomes of pediatric lobar pneumonia in pediatric department of Tien Giang general central hospital in 2015-2016.

Methods: Retrospective, describing cases series.

Results: There were 25 children with lobar pneumonia hospitalized, the mean age was 63.26 ± 52 months, mostly in children under 3 years of age and over 6 years of age. Ratio male : female was 1.27: 1. The most common reasons for hospitalization are fever (84%), cough, wheezing (16%). The duration from fever to admission was 3.72 ± 2.28 days. 100% of the children are aware of admission. 88% of children had fever, 12% had no fever, 16% had wheezing, 36% had shortness of breath. About subclinical, white blood cells average 14,278 ± 9,980 / mm3, 36% of children with white blood cells > 12,000 / mm3. The most common lesions on the chest radiograph are the right lobe of the right lung (40%), the lower lobe of the lung (20%), the lower left lobe (12%), the middle lobes (8%). 12% of children with pleural effusion. Primary antibiotics are Cefotaxime + Oxacillin (56%), Cefotaxime + Vinbrex (32%), Ceftriaxone 12%. 28% of children change antibiotics. Average hospital stay was 10.42 ± 3.6 days. 24% of the children were transferred.

Conclusions: Children under 3 years old and over 6 years old account for a high proportion. High fever, cough is a common symptom. X-ray film is common in the right lung. Most responds well to third generation cephalosporin antibiotics

Keywords: Lobar pneumonia, antibiotics.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF