Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VỚI NỒNG ĐỘ CYTOKIN TRONG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM

Trần Thanh Hải*, Tạ Văn Trầm**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định sự tương hợp giữa triệu chứng lâm sàng với nồng độ các cytokine trong Sốt xuất huyết Dengue (SXHD).

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả dọc đoàn hệ tiến cứu.

Kết quả: Có 234 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu và các kết quả ghi nhận: Nồng độ IL-6 cao làm tăng khả năng xuất hiện triệu chứng đau bụng của bệnh nhân SXHD. Nồng độ IL-2, IL-4 và IL-13 cao làm tăng khả năng xuất hiện triệu chứng gan to của bệnh nhân SXHD. Nồng độ IL-5,IL-10, IL-12 cao làm tăng nhiệt độ của bệnh nhân SXHD. Không tìm thấy mối tương quan giữa nồng độ các cytokin được khảo sát với triệu chứng nôn ói, xuất huyết niêm mạc, xuất huyết dưới da của bệnh nhân SXHD.

Kết luận: Có sự tương hợp giữa sự thay đổi nồng độ các cytokin và triệu chứng lâm sàng bệnh nhân SXHD.

Từ khóa: Sốt xuất huyết Dengue (SXHD), cytokin.

ABSTRACT :

Objective: To determine the correlation between cytokines and clinical symptoms in DHF.

Methods: Prospective cohort.

Results: 234 patients were studied and the results as: High levels of IL-6 increase the likelihood of occurring symptoms of abdominal pain in DHF patients. High levels of IL-2, IL-4 and IL-13 increase the occurrence of liver enlargementsymptom in DHF patients. High levels of IL-5, IL-10, IL-12 increase the temperature of DHF patients. No correlation was found between the concentrations of cytokines with symptoms of vomiting, mucosal hemorrhage, subcutaneous hemorrhage of DHF patients.

Conclusion: There is a correlation between change in cytokine concentrations and clinical symptoms in DHF patients.

Keywords: Dengue hemorrhagic fever (DHF), cytokine.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF