Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN ĐỂ HỞ XƯƠNG ỨC SAU PHẪU THUẬT TIM TẠI ĐƠN VỊ HỒI SỨC TIM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Nguyễn Văn Lộc *

TÓM TẮT :

Mc tiêu: Kho sát đc đim dch t, lâm sàng, cn lâm sàng, kết qu điu tr và các yếu t liên quan ca nhng bnh nhân đ h xương c sau phu thut tim ti đơn v hi sc tim bnh vin Nhi Đồng 2 t tháng 2 năm 2010 đến tháng 3 năm 2017.

Phương pháp nghiên cu: Nghiên cu hi cu mô t hàng lot ca.

Kết qu: Trong 53 bnh nhân được kho sát, tui trung v là 16 (2 – 295,5) ngày, cân nng trung v là 3,9 (3,4 – 5,2) kg, t l đ h xương c là 5,2% và thi gian đ h xương c trung bình là 3,4 ngày. Ch đnh đ h xương c ch yếu do gim cung lượng tim (26,4%). T l t vong là 20,8%. T l nhim khun huyết hu phu là 30,2%. Các yếu t nguy cơ ca đ h xương c bao gm: nhim trùng trước phu thut, chy máu sau phu thut cn cm máu t trên 2 ln, tình trng toan máu nng, tăng lactate máu ˃ 4 mmol/l, troponin I ˃ 35 ng/ml trước và sau đ h xương c.

Kết lun: Để h xương c là mt phương pháp h tr hiu qu bnh nhân phu thut tim h phc tp, có tình trng huyết đng, hô hp không n đnh trong giai đon hu phu sm. Tuy nhiên, t l nhim trùng hu phu còn cao cn được kim soát.

T khóa: Để h xương c, phu thut tim h.

ABSTRACT :

Objectives: To investigate the epidemiologic, clinical, laboratory characteristics, treatments and factors related to the results of patients underwent delayed sterna closure after cardiac surgery admitted to cardiac intensive care unit in Childrenʼs Hospital 2 from February 2010 to March 2017.

Methods: Retrospective case series study.

Results: In 53 investigated patients, median age was 16 (2–295.5) days, median body weight was 3.9 (3.4 – 5.2) kg, the rate of patients underwent delayed sterna closure was 5.2% and the average duration of delayed sterna closure was 3.4 days. Its main indication was low cardiac output state (26.4%). The mortality rate was 20.8%. The postoperative septic rate was 30.2%. Preoperative infections, postoperative bleedings needing to be intervened more than 2 times, severe blood acidosis, lactatemia ˃ 4 mol/l, blood troponin I ˃ 35 ng/ml either before or after delayed sterna closure were found to be risk factors in delayed sterna closure.

Conclusions: Delayed sterna closure is an effective therapeutic option to promote thepulmonaryhemodynamic stability after some complex cardiac surgeries in the early postoperative period. However, the high rate of postoperative infection needs to be controlled.

Keywords: Delayed sterna closure, open-heart surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF