Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TRẬT KHỚP HÁNG BẨM SINH Ở TRẺ EM TỪ 18 THÁNG ĐẾN 6 TUỔI

Lê Phước Tân*, Ngô Hồng Phúc*, Bùi Hồng Thiên Khanh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị trật khớp háng bẩm sinh bằng phẫu thuật Salter kèm cắt xương đùi trong nhóm bệnh nhi từ 8 tháng đến 6 tuổi.

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu mô tả dọc tất cả bệnh nhân trật khớp háng bẩm sinh và phẫu thuật từ 01/2015 đến 01/2017 tại khoa Bỏng-Chỉnh hình bệnh viện Nhi Đồng 2

Kết quả: Có 38 trường hợp trẻ bị trật khớp háng bẩm sinh thỏa tiêu chuẩn lựa chọn. Nhóm tuổi nhỏ hơn 36 tháng chiếm tỷ lệ cao hơn 76,3%. Tỷ lệ nam: nữ là 1: 2,8. Đa số bệnh nhân bị trật khớp háng bên trái với tỷ lệ 68,4%. Đa số bệnh nhân đến khám bệnh là do dáng đi khập khiễng chiếm tỷ lệ 68,4%. Trật khớp háng độ 3 theo phân loại của Tonnis chiếm tỷ lệ cao nhất là 68,4%. Tất cả bệnh nhận trật khớp háng trong nhóm nghiên cứu đều cần cắt ngắn xương. Chiều đài đoạn xương đúi cắt ngắn chỉ từ 1 đến 2 cm, trung bình là 1,2 ± 0,3 cm. Chỉnh xoay xương đùi ra trước quá mức chỉ thực hiện ở 55,3% trường hợp. Chỉ số ổ cối giảm rõ rệt sau mổ với độ giảm là 13,1º, sự khác biệt này có ý nghĩa thông kê và sau mổ 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Biến chứng sau mổ ít gặp trong đó tỷ lệ tái trật khớp là 7,9%, có 26,3% trường hợp bị đau khớp từ vừa đến ít khi vận động, dấu Trendelenburg gặp ở 15,6% trường hợp sau mổ. Đánh giá kết quả sau mổ ghi nhận, kết quả rất tốt và tốt đạt được ở 84,2%, kết quả kém chiếm 7,9% các trường hợp sau mổ.

Kết luận: Phương pháp phẫu thuật là Salter + cắt ngắn xương đùi từ 1 đến 2 cm ở 100% trường hợp giúp đạt kết quả rất tốt và tốt ở 84,2% trường hợp. Do đó có nên chăng thực hiện kết hợp cắt ngắn xương đùi kèm theo phẫu thuật cắt xương chậu Salter để giúp việc nắn khớp dễ hơn vào giảm biến chứng hoại tử chỏm xương đùi sau mổ.

Từ khóa: Trật hớp háng, phẫu thuật Salter.

ABSTRACT :

Objectives: Evaluate the outcome of Salter operationin mangement of congenital hip dysplasia at Children’s Hospital 2.

Methods: Study prospectively all the patient diagnosed one-sided congenital hip dysplasia was managed with Salter operation from01/2015 to 01/2017.

Results: 38 cases of congenital hip replacement were selected. Age group less than 36 months accounted for 76.3%. Male: female is 1: 2.8. Most patients asr left-sided hip at 68.4%. The majority of patients come to the clinic for limp gait, accounting for 68.4%. Congenital hip dysplasia of grade 3 by Tonnis accounted for the highest rate of 68.4%. All hip arthroplasty patients in the study group needed to cut the femur. The length of the cut bone is only 1 to 2 cm, the average is 1.2 ± 0.3 cm. Anterior excessive rotation repair was performed in only 55.3% cases. Acetabular index was significantly reduced postoperatively with the degree of 13.1º. This difference was statistically significant, and after 3 months, 6 months, and 12 months. Postoperative recurrent rate was 7.9%, and 26.3% of cases of hadmild to moderate joint pain. Trendelenburg was found in 15.6% of cases after surgery. Evaluation of postoperative results, very good and good results achieved at 84.2%, bad results in less than 7.9% of postoperative cases.

Conclusions: Salter operation with femur shortening from 1 cm to 2 cm in 100% of cases achieve very good and good results in 84.2% of cases. Therefore, should femur shortening be performed routinely to help the Salter operation easier and to reduce postoperative avascular necrosis.

Key words: Congenital hip dysplasia, Salter operation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF