Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH KHÚC NỐI BỂ THẬN-NIỆU QUẢN QUA NỘI SOI XUYÊN PHÚC MẠC Ở TRẺ EM KINH NGHIỆM QUA 66 TRƯỜNG HỢP

Phan Tấn Đức*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Báo cáo kết quả phẫu thuật tao hình khúc nối bể thận-niệu quản qua nội soi xuyên phúc mạc ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang các trường hợp hẹp khúc nối bể thận-niệu quản được phẫu thuật tạo hình qua nội soi xuyên phúc mạc cho 66 bênh nhi nhập viện tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2018.

Kết quả: Có 66 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc, thời gian phẫu thuật trung bình 129,5 phút, thời gian nằm viện trung bình là 6,1 ngày, không có biến chứng trong và sau mổ. Không có bệnh nhân nào cần truyền máu trong và sau mổ, xạ hình thận DTPA (với lasix) sau phẫu thuật đánh giá sự cải thiện chức năng thận sau mổ.

Kết luận: Phẫu thuật tạo hình khúc nối bể thận niệu quản qua nội soi xuyên phúc mạc ở trẻ em có thể áp dụng an toàn và hiệu quả.

Từ khóa: Thận nước, phẫu thuật nội soi, trẻ em, tắc khúc nối bể thận niệu quản.

ABSTRACT :

Objectives: To report our result of laparoscopic pyeloplasty in Children’s Hospital 2.

Methods: A cross – sectional description of on the patient with ureteropelvic junction obstruction underwent laparoscopic pyeloplasty in Children’s Hospital 2 from 4/2016 – 04/2018.

Results: 66 childrens with ureteropelvic junction obstruction underwent laparoscopic pyeloplasty via transperitoneal approach. Mean operative time was 129.5 minutes. Postoperative hospital stay was 6.1 days, no complications occurred in or postoperation. Blood transfusion didn’t need. Isotope renography DTPA showed recurrent function.

Conclusions: Laparoscopic pyeloplasty can be applied safety and feasibly.

Keywords: Hydronephrosis, laparoscopic, children, uteropelvic junction obstruction.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF