Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
THIẾU MÁU TÁN HUYẾT TỰ MIỄN NẶNG LIÊN QUAN NHIỄM CYTOMEGALOVIRUS ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH

Đặng Quốc Bửu*, Lê Thị Thu Huệ*, Phạm Thị Thanh Tâm*, Nguyễn Thu Tịnh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và điều trị thiếu máu tán huyết tự miễn nặng liên quan nhiễm Cytomegalovirus có so sánh với y văn.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả ca lâm sàng và hồi cứu y văn các trường hợp thiếu máu tán huyết tự miễn liên quan nhiễm Cytomegalovirus.

Kết quả: Ba trẻ từ 1 đến 6 tháng tuổi, có triệu chứng chính là vàng da và thiếu máu. Cận lâm sàng ghi nhận test Coombs dương tính và kết quả PCR cho thấy tải lượng cao Cytomegalovirus trong máu. Các bệnh nhi này có đáp ứng ban đầu khá tốt với corticoids và thuốc kháng virus.

Kết luận: Thiếu máu tán huyết tự miễn có thể có liên quan với nhiễm Cytomegalovirus ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ; tuy nhiên, ở trẻ sơ sinh chưa ghi nhận. Điều trị với IVIG, corticoids và thuốc kháng virus cho thấy có đáp ứng tốt.

Từ khoá: thiếu máu tán huyết, tự miễn dịch, Cytomegalovirus.

ABSTRACT :

Objectives: Study the clinical characteristics and treatment of Cytomegalovirus-associated autoimmune hemolytic anemia. Successful

Methods: Case study and literature review cases of Cytomegalovirus-associated autoimmune hemolytic anemia.

Results: Three babies, 1 - 6 months with the signs of jaundice and anemia. Positive Coombs test and CMV PCR of blood show high viral load. These babies show good response to the treatment with corticoid and antiviral drugs.

Conclusions: Autoimmune hemolytic anemia may be associated with CMV infection. Treatment with corticoid and antiviral show good response.

Keywords: hemolytic anemia, autoimmune, Cytomegalovirus.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF