Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
TỈ LỆ HẠ NATRI MÁU VÀ CÁC NGUYÊN NHÂN HẠ NATRI MÁU Ở BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG THẦN KINH TRUNG ƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Ngô Thúy Hà*, Trương Hữu Khanh*, Phạm Văn Quang**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát tỉ lệ hạ Natri máu và các nguyên nhân gây hạ Natri máu ở bệnh nhân nhiễm trùng thần kinh trung ương cấp tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1 trong thời gian từ tháng 12/2016 – tháng 7/2017.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Qua khảo sát trên 336 bệnh nhân nhiễm trùng thần kinh trung ương: tỉ lệ hạ Natri máu là 17,8%. Trong đó: SIADH là 23,3%, CSWS là 38,3%, nguyên nhân khác là 23,4%. Đa số là hạ Natri máu mức độ nhẹ đến trung bình. Không có khác biệt về dịch tễ học, lâm sàng rõ rệt giữa các nhóm nguyên nhân hạ Natri máu và các mức độ hạ Natri máu.

Kết luận: Hạ Natri máu là tình trạng khá thường gặp, các bác sĩ lâm sàng cần chú ý đến tình trạng này.

Từ khóa: Hạ Natri máu, Nhiễm trùng thần kinh trung ương, Hội chứng tăng tiết ADH không thích hợp, Hội chứng mất muối do não.

ABSTRACT :

Objectives: To identify the prevalence of hyponatremia and the prevalence of the causes of hyponatremia in children with meningoencephalitis in Children’ Hospital 1 from December 2016 to July 2017.

Method: Cross sectional study.

Results: In 336 patients with the diagnosis of meningoencephalitis, 60 patients have hyponatremia, so the proportion of hyponatremia is 17.8%. Among these patients, the ratio of SIADH and CSWS are 23.3% and 38.3% respectively. The vast majority of the patients have mild and moderate level of hyponatremia. There is no difference in terms of epidemiology, clinical manifestation between the level group as well as the cause group of hyponatremia.

Conclusion: Hyponatremia is common in meningoencephalitis, so the clinicians should pay attention to this problem.

Key words: Hyponatremia, meningoencephalitis, SIADH, CSWS.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF