Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
NHỮNG RÀO CẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC BÁO CÁO TỰ NGUYỆN SỰ CỐ, SAI SÓT CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHU VỰC CAI LẬY, NĂM 2017

Nguyễn Thị Mỹ Linh*

TÓM TẮT :

Khuyến khích nhân viên y tế báo cáo tự nguyện sự cố, sai sót ngày càng được các nhà quản lý, lãnh đạo quan tâm, góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường ít rủi ro, an toàn cho người bệnh, cho nhân viên y tế.

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ những vấn đề ảnh hưởng đến công tác báo cáo tự nguyện sự cố, sai sót của nhân viên y tế.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và đinh lượng. Nghiên cứu thu thập 204 NVYT vào tháng 7 năm 2017 qua thảo luận nhóm và phát phiếu tự điền.

Kết quả: Qua khảo sát 204 nhân viên y tế cho thấy có 7 lý do chính là rào cản ảnh hưởng đến việc báo cáo tự nguyện của họ, chiếm t l t 20% đến gn 50%, ĐTB t 2,83 đến 3,26. Có 8 nguyên nhân chính của những rào cản này, đồng thời đề xuất để nhân viên tự nguyện báo cáo cần được bảo vệ, khen thưởng động viên khi báo cáo tự nguyện sự cố sai sót chiếm t l t 20% đến gn 48%, ĐTB t 2,58 đến 3,26. Ý kiến đề xuất của NVYT để tăng cường báo cáo tự nguyện SC-SS chính là cần có sự an toàn, cần được bảo vệ; được lời khen thưởng khi nhân viên tự giác báo sự cố và đồng thời không bị nêu tên khi xảy ra sự cố, chiếm tỷ lệ Từ 20,6% đến 48,1%.

Kết luận: Để nhân viên y tế tự nguyện báo cáo sự cố, sai sót cần giải quyết nguyên nhân, tháo gỡ những rào cản ảnh hưởng và những đề xuất từ sự cam kết của lãnh đạo.

Từ khóa: Sự cố, sai sót.

ABSTRACT :

Encouraging the medical staffs to voluntarily report the incidents and errors are now being taken care of by managers and leaders, making an important contribution to improve a low risk and safe environment for patients, medical staffs.

Objectives: The study aims to determine the proportion of the problems affecting the incidents and errors voluntary reports of the medical staffs.

Methods: Analytical cross-sectional study, qualitative and quantitative analysis combination. 204 medical staffs are enrolled in July, 2017 through group discussions and self-report forms.

Results: Surveying 204 medical staffs shows that there are 7 main barriers affecting their voluntary reports, ranging from 20% to nearly 50%, average score is from 2.83 to 3.26. There are 8 main reasons of these barriers, medical staffs who report voluntarily need to be protected and rewarded ranging from 20% to nearly 48%, average score is from 2.58 to 3.26. The recommendation of medical staffs to encourage the incidents and errors reports making are to be safe and protected; be rewarded for voluntarily reporting incidents and not named while the incident occurs ranging from 20.6% to 48.1%.

Conclusions: Solving the reasons, removal of barriers and the commitment of leaders are needed in order for medical staffs to make incidents and errors reports voluntarily.

Key words: Incidents, errors.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF