Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TIM TRONG ĐÁNH GIÁ ÁP LỰC CUỐI TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI

Trần Lê Uyên Phương*, Hoàng Văn Sỹ*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát vai trò của siêu âm tim qua thành ngực trong đánh giá áp lực cuối tâm trương thất trái so với thông tim trái.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả 76 trường hợp siêu âm tim đánh giá áp lực cuối tâm trương thất trái và so sánh với giá trị áp lực đo trực tiếp khi chụp mạch vành theo chương trình ngay sau siêu âm tim.

Kết quả: Trong nhóm bệnh nhân có phân suất tống máu thất trái < 50%, có mối tương quan chặt giữa tỉ số E/e’ trung bình (r = 0,767, p < 0,001), E/e’ vách (r = 0,725, p < 0,001), E/e’ thành bên (r = 0,590, p = 0,001), vận tốc đỉnh dòng hở van ba lá (r = 0,655, p < 0,001) với áp lực cuối tâm trương thất trái. Phối hợp các thông số siêu âm tim theo khuyến cáo 2016 của Hội Siêu âm tim Hoa Kỳ và Hội Hình ảnh Tim mạch châu Âu cho phép chẩn đoán tăng áp lực cuối tâm trương thất trái với độ nhạy 76,2%, độ đặc hiệu 87,5%. Ngược lại, không có mối tương quan chặt chẽ giữa siêu âm tim và thông tim trong ước lượng tăng áp lực cuối tâm trương thất trái ở nhóm bệnh nhân có phân suất tống máu thất trái ≥ 50%.

Kết luận: Siêu âm tim qua thành ngực là một phương tiện không xâm lấn cho phép ước lượng tăng áp lực cuối tâm trương thất trái đáng tin cậy ở nhóm bệnh nhân có phân suất tống máu thất trái < 50%.

Từ khóa: áp lực cuối tâm trương thất trái, siêu âm tim, thông tim trái.

ABSTRACT :

Objectives: The purpose of this study was to examine the role of transthoracic echocardiography in evaluation left ventricular end diastolic pressure comparing with left heart catheterization.

Methods: This is a cross sectional prospective study consisting of 76 patients underwent transthoracic echocardiography evaluating left ventricular diastolic pressure right before elective coronarography.

Results: In patients with left ventricular ejection fraction < 50%, there were significant tight correlations between mean E/e’ (r = 0.767, p < 0.001), septal E/e’ (r = 0.725, p < 0.001), lateral E/e’ (r = 0.590, p = 0.001), maximal tricuspid regurgitation velocity (r = 0.655, p < 0.001) and left ventricular end diastolic pressure. The recommendations for evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging in 2016 permitted diagnosis of elevated left ventricular end diastolic pressure with 76.2% sensitivity and 87.5% specificity. However, there was no tight correlation between echocardiographic variables and left ventricular end diastolic pressure in patients with normal left ventricular ejection fraction.

Conclusions: The transthoracic echocardiography is a reliable non invasive methode for estimating elevated left end diastolic pressure in patients with ejection fraction < 50%.

Keywords: left ventricular end diastolic pressure, echocardiography, left cardiac catheterisation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF