Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 6
MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC ĐI BUỒNG THƯỜNG QUY Ở ĐIỀU DƯỠNG/HỘ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI, NĂM 2017

Phạm Thu Hiền*, Đỗ Mạnh Hùng*, Trương Thị Mỹ Hà**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi và giải pháp công tác đi buồng thường qui ở điều dưỡng, hộ sinh tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2017.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang nghiên cứu định lượng, kết hợp định tính 66 điều dưỡng và cán bộ quản lý điều dưỡng tại 04 khoa lâm sàng: A3, A4, D4, D5 tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, từ tháng 5/2017 đến tháng 10/2017.

Kết quả: ĐD/HS không đủ kiến thức 30,3%, người bệnh quá đông không đủ thời gian tư vấn 75,7%, do người bệnh không hỏi ĐD/HS chỉ hỏi bác sỹ 36,3%, thiếu tài liệu và nội dung đi buồng 60,6%; quy định giám sát chưa chặt chẽ 45,4%; nội dung đi buồng quá dài không thực hiện được 56,1%.

Kết luận: Đi buồng thường qui tại bệnh viện còn mang tính hình thức, nội dung đi buồng dài, thời gian đi buồng chưa hợp lý, tỷ lệ cao điều dưỡng, hộ sinh thiếu kiến thức, thiếu tài liệu.

T khóa: Yếu t nh hưởng, thc hành đi bung, điu dưỡng/h sinh.

ABSTRACT :

Objectives: To find out some factors affecting ward around practice of nurses/midwives at Hanoi Obstetrics and Gynecology hospital in 2017.

Methodology: A cross – sectional study was conducted on 66 nurses at 4 clinical departments: A3, A4, D4, D5, Hanoi Obstetrics and Gynecology hospital from May 2017 to October 2017.

Result: Practice under standard in unachieved knowledge group is 4.7 times higher than that of achieved knowledge group (95% CI 1.2 - 17.6), Practice under standard in unachieved attitude group is 28.6 times higher than that in achieved attitude group (95%CI 5.6 - 159.6).

Conclusion: Knowledge and attitude are factors affecting ward around practices of nurses and midwives.

Keywords: Factors affecting, ward around practice, nurses/midwives.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF