Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 6
THỰC TRẠNG LO ÂU CỦA BỆNH NHÂN TRƯỚC PHẪU THUẬT TIÊU HÓA VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG NĂM 2018

Đặng Văn Thạch*, Tạ Văn Trầm*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả thực trạng lo âu của bệnh nhân trước phẫu thuật tiêu hóa tại khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2018. Xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng lo âu của bệnh nhân trước phẫu thuật tiêu hóa tại khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2018.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang có phân tích được thực hiện trên 192 đối tượng từ 18 tuổi trở lên được chỉ định phẫu thuật tiêu hóa theo kế hoạch tại khoa Ngoại khoa Ngoại Tổng quát Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, từ tháng 02 - 6/2018.

Kết quả: Bệnh nhân trước mổ có điểm mức trung bình về mức độ lo âu theo HADS - A 6,15 ± 3,22 tương ứng. Theo tổng điểm nhân theo mức khoảng điểm cho thấy 34,9% bệnh nhân đang lo âu. 35% bệnh nhân trước phẫu thuật có nguy cơ lo âu.

Kết luận: 34,9% bệnh nhân trước phẫu thuật tiêu hóa đang lo âu, 35% bệnh nhân có nguy cơ lo âu. Các yếu tố làm tăng tình trạng lo âu: giới tính, cơ quan phẫu thuật, số lần phẫu thuật, thời gian chờ đợi phẫu thuật, thông tin phẫu thuật, giải thích trước phẫu thuật.

Từ khóa: Lo âu, phẫu thuật tiêu hóa, Tiền Giang.

ABSTRACT :

Objective: To describe anxious state of patients prior to gastrointestinal surgery and identify related factors in patients at the surgical department of Tien Giang general hospital in 2018.

Methods: Cross-sectional study was performed on 192 in-patients aged 18 years and over who were scheduled for gastrointestinal operation at the surgical department of Tien Giang General Hospital from February to September 2018.

Results: Preoperative patients had a mean of Hospital Anxiety and Depression Scale (Hads) was 6.15 ± 3.22. According to the total score of points, there were 34.9% of patients are anxious, 35% preoperative patients could have anxious risk.

Conclusion: The anxious percentage of pre-gastrointestinal patients was 34.9%, and who underwent anxious risk were 35%. Related factors to anxious state were gender, operated organs, surgical times, waiting times for surgical procedures, supplying surgical information, preoperative explanation.

Keywords: Anxiety, gastrointestinal surgery, Tien Giang

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF