Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 6
KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÒNG VÀ XỬ TRÍ TIÊU CHẢY CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI PHÒNG KHÁM NHI BỆNH VIỆN QUẬN 2 TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2017

Nguyễn Ngọc Giàu*, Nguyễn Thị Thùy Dung*, Trịnh Thị Dung*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát kiến thức và thực hành về phòng và xử trí tiêu chảy của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại phòng khám Nhi bệnh viện Quận 2, TP.HCM năm 2017.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Qua khảo sát 210 bà mẹ, tỷ lệ kiến thức đúng về phòng và xử trí tiêu chảy là 44,3% và thực hành đúng của bà mẹ về phòng và xử trí tiêu chảy là 41,9%. Nguồn thông tin được các bà mẹ tiếp cận nhiều nhất là truyền thanh, truyền hình 49,5%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức và thực hành về phòng và xử trí tiêu chảy với nghề nghiệp của các bà mẹ.

Kết luận: Nâng cao vai trò của nhân viên y tế về chất lượng chăm sóc cũng như có thể tiếp cận được với bệnh nhân, đòi hỏi nhân viên y tế cần rèn luyện thêm kỹ năng giao tiếp và trình độ chuyên môn để có khả năng tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, hỗ trợ thông tin chính xác giúp cho người bệnh an tâm

Từ khóa: Kiến thức, thực hành, phòng ngừa, xử trí.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the proportion of mothers of children under 5 years old have the right knowledge and the right practice for prevention and management of diarrhea in hospital pediatric clinic in District 2 in 2017.

Methods: A cross-sectional descriptive study.

Results: Through the 210 mothers surveyed, it was found that the right knowledge about prevention and management of diarrhea was 44.3 and the correct practice was 41.9%. Source of information most accessible to mothers by radio, television 49.5%. There was a statistically significant between knowledge and practice regarding prevention and management of diarrhea with the careers of mothers.

Conclusions: It is important to improve the role of health care workers in terms of quality of care as well as to reach out to patients, to ask medical staff to improve their communication skills and qualifications so that they can provide counseling, health education for patients, accurate and accurate information helps patients feel secure.

Keywords: Knowledge, practice, prevention, management.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF